hus enova
Foto: Enova

NVE og Enova skal få ansvaret for å utbetale støtte fra helt tilbake til november i fjor.

  • Øyvind Zambrano Lie

Olje- og energidepartementet (OED) har sendt på høring en en ny forskrift om strømstønadsordning for kunder tilknyttet nærvarmeanlegg (fjernvarmeanlegg uten konsesjon).

Departemente foreslår at husholdningskunder som er tilknyttet nærvarmeanlegg som i hovedsak benytter strøm i sin varmeproduksjon, kan få stønad. Det legges opp til en søknadsbasert stønadsordning for disse husholdningskundene.

Stønadsordningen skal kompensere husholdningene for høye nærvarmepriser, som følge av at nærvarmeleverandørene har hatt ekstra høye utgifter til strøm i sin varmeproduksjon.

Mindre enn 10 MW

Beregningen av stønad skal ta utgangspunkt i beregningen av stønad som følger av strømstønadsloven. Stønadsordningen gjelder kun husholdningskunder, herunder i boligselskap.

Bakgrunnen for ordningen er de høye kraftprisene. Etter strømstønadsloven pålegges fjernvarmeleverandører med konsesjon etter energiloven å sette prisen tilsvarende strømstønaden til husholdningskunder. Men denne prisreguleringen omfatter ikke nærvarmeanlegg.

Nærvarmeanlegg er alt fra mindre varmeanlegg som forsyner et lite boligområde, til større anlegg opp til konsesjonsgrensen på 10 MW.

Ingen støttegaranti

I revidert nasjonalbudsjett for 2023 ble det bevilget 60 millioner kroner til en ny søknadsbasert strømstønadsordning for husholdningskunder av nærvarmeanlegg som baserer seg på strøm.

OED foreslår at terskelverdi og stønadsgrad for beregning av stønad skal være tilsvarende som i strømstønadsloven. Dette betyr at det kun utbetales stønad i måneder hvor gjennomsnittlig månedlig elspotpris for det aktuelle prisområdet overstiger 70 øre.

Stønaden må holdes innenfor årlige budsjettrammer, og er derfor ikke rettighetsbasert.

Vil unngå finregning

Ordningen skal kun gjelde der nærvarmeanlegget i hovedsak bruker strøm i sin varmeproduksjon, ved bruk av varmepumper og/eller elkjeler.

Stønaden skal beregnes ut ifra en antatt fordeling av varmeproduksjon mellom varmepumpe og elkjel. For å unngå resurskrevende rapportering og dokumentasjon av hvert enkelte anlegg, foreslås det at produksjonssammensetningen og virkningsgraden settes lik for alle anlegg som omfattes av ordningen.

Støtte fra i fjor

Stønadsordningen skal etableres høsten 2023 og gjelde for forbruk fra og med november 2022 og ut 2024. Det tas sikte på at ordningen vil etableres høsten 2023. Nærvarmekundene vil kunne søke om stønad for sitt historiske forbruk tilbake til november 2022.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Enova skal sammen forvalte ordningen.

Les også: Aasland: Vanskelig å utvide dagens strømstøtteordning til nærvarme