Trygve Kvernland,
Trygve Kvernland, konsernsjef i Tensio, lanserte pilotordning på Arendalsuka tirsdag. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Målet er en økning av leveranse på 25 prosent av maksimal effekt sammenlignet med 2022.

  • Øyvind Zambrano Lie

– Vi må ta en mer aktiv rolle for å hjelpe kommuner og næringsliv med å løse elektrifiserings- og kapasitetsutfordringene, sier Trygve Kvernland, konsernsjef i Tensio, i en pressemelding.

Problemet er ifølge Tensio at nettselskaper, kommuner og næringsaktører hver uke møter uke tilfeller hvor nye initiativ og utvidelser av eksisterende virksomheter må settes på vent i opptil fem til ti år i påvente av tradisjonell nettutbygging.

Sammen med Elvia og Lnett lanserte Kvernland og Tensio pilotprosjektet «Nettselskapet som energikoordinator» på Arendalsuka tirsdag ettermiddag.

Pilotprosjektet skal etablere et samspill mellom aktører i de regionale kraftsystemene

Kunnskapssvikt

Nettselskapene opplever et sviktende kunnskapsgrunnlag i framskrivningen av energi- og effektbehov i regionene, som igjen øker risikoen for at nettselskapene ikke treffer optimalt på nødvendige investeringer. Samtidig er det mye ledig kapasitet i eksisterende nett som aldri blir utnyttet.

I en del tilfeller er det ikke fullt mer enn i enkelttimer på de kaldeste vinterdagene. Det betyr at bedre koordinering og økt utnyttelse av fleksibilitet og ledig kapasitet er et verktøy som nettselskapene og aktørene i energisystemet må bli flinkere til å nyttiggjøre seg, ifølge Tensio.

Nøytral veiledning

Pilotprosjektet skal etablere en funksjon for regionale myndigheter, kommuner og næringsaktører som kan gi nøytral og objektiv veiledning, råd og løsningsstøtte i spørsmål knyttet til utnyttelse og begrensninger i det regionale energisystemet.

Det skal bringe aktører sammen for å teste ut løsninger som utnytter eksisterende nettkapasitet i større grad enn i dag, utnytte eksisterende fleksibilitetsreserver hos dagens kunder, og introdusere tilgjengelig teknologi og forsyningsløsninger i nettet.

25 prosent økning

Prosjektet skal bidra til å tilgjengeliggjøre/tilknytte mer effekt i pilotområdene fram til 2026. Målet er en økning av leveranse på 25 prosent av maksimal effekt sammenlignet med 2022.

Vire skal det forbedre kunnskapsgrunnlaget for nettselskapenes kapasitetsprognoser (KSU og områdeplaner) med bedre innsikt i reelle kundebehov, økt kunnskap om når og hva kraftkonsumet brukes til, og oppdatert informasjon om aktuelle tilgjengelige produksjons- og distribusjonsteknologier.

Det skal bygges en felles kunnskaps- og erfaringsbank på tvers av selskapene som sikrer en arena for læring og gjenbruk som skal være tilgjengelig for hele energibransjen.

Skal ikke tjene penger

Prosjektet etableres som en egen koordineringsfunksjon med 4-5 prosjektmedarbeidere i det enkelte nettselskap.

Pilotprosjektet og nettselskapene skal opptre objektivt og nøytralt i forhold til tredjepartsleverandører og andre aktører, understrekes det.

Nettselskapene skal ikke tjene penger på en slik koordinerings- og veiledningsfunksjon, men pilotprosjektet skal bidra til at nettselskapenes kunnskapsgrunnlag og investeringer blir mer presise, og gjennom det bidra til at felleskapets ressurser og nettkundenes innbetalte nettleie blir brukt mest mulig optimalt.

Pilotprosjektene skal søke å finne løsninger basert på tiltak i eget nett, utveksling av forbruk mellom kunder i området (fleksibilitet) eller introduksjon av tredjepartsaktører som har produksjons- eller forsyningsteknologier som kan avhjelpe behovsdekningen sammen med nettselskapet eller alene.

Alternativer til nett

Pilotprosjektene skal pågå i perioden 2023-2026, og vil bli løpende evaluert. Det er foreslått at NVE/RME og Statnett skal inngå i en nasjonal referansegruppe for prosjektet.

– Vi i nettselskapene sitter med en energisystemkompetanse som få andre aktører har. Det er derfor viktig at vi tar denne rollen og ser på hvordan vi kan utnytte hele energisystemet på en rasjonell måte. Å bygge nytt nett er ikke nødvendigvis den klokeste løsningen i alle tilfeller. Gjennom dialog og rådgiving ønsker vi å bidra til å finne løsninger som gjør at samfunnets behov blir ivaretatt – noen ganger ved å bygge nett, andre ganger med å ta i bruk andre løsninger som energieffektivisering/sol/batteri/fjernvarme med mer, sier Håvard Tamburstuen, administrerende direktør i Lnett, i meldingen.