trygve fjernvarme
Daglig leder i Norsk Fjernvarme, Trygve Mellvang Tomren-Berg, fortalte på Arendalsuka om NVEs forslag til ny vekting av fjernvarme. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Fjernvarmen utnytter overskuddsenergi, og har ingen innvirkning på utslippene fra avfallsforbrenning, understreker Fjernvarmeforeningens leder.

  • Øyvind Zambrano Lie

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har oversendt Olje- og energidepartementet (OED) et forslag for beregningsmodell for energikarakter i en ny energimerkeordning.

På et seminar på Arendalsuka var daglig leder Trygve Mellvang Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme kritisk til hvordan NVE i forslaget vil vekte utslippene fra avfallsforbrenning. Han mener forslaget, om det skulle bli vedtatt, vil gi fjernvarmen et ufortjent dårlig energimerke.

– Hvis man bokfører avfallsforbrenning som energiproduksjon, følger det med et utslipp, og da kan man få en dårligere vekting ut fra et miljøperspektiv. Det mener vi er feil. Om fjernvarmen utnytter overskuddsenergi fra avfallsforbrenning, har ingen innvirkning på utslippene fra avfallsforbrenning. Det er ikke behovet for energi som gjør at vi forbrenner avfall. Vi utnytter så mye energi vi kan fra overskuddsvarmen fra forbrenningen, men det er ikke det som er det primære. Da synes vi det er synd og litt spesielt at det skal telle i denne vektingen, sa Tomren-Berg.

Taksonomi-tilpasning

Dette temaet er langt fra nytt, det har vært diskutert i en årrekke. I 2020 sendte Olje- og energidepartementet et forslag fra Enova til ny energimerkeordning på høring. Forslaget skulle gjøre energikarakteren til en kombinasjon av levert energi, slik energikarakteren er beregnet i dag, og effektbelastningen på kraftnettet.

Før norske myndigheter fikk vedtatt reglene, kom imidlertid EU med nye regelendringer som måtte innlemmes i det norske regelverket. For det første legger det reviderte bygningsenergidirektivet opp til en større harmonisering av medlemslandenes merkeordninger. For det andre har EU lansert en såkalt taksonomi for grønne finansiering. Den nye ordningen skal ta hensyn til begge.

Les også: Fjernvarmeaktører etterlyser teknologinøytralt regelverk 

Likestilling

OED ga i april i år NVE i oppdrag å utrede mulige primærenergifaktorer som kan benyttes i beregningen av bygningers energiytelse. Departementet ba om at vektingsfaktorene skulle likestille oppvarmingsløsninger som reduserer effektbelastningen i kraftnettet med effektive elektriske løsninger.

I sitt forslag til OED, som Energiteknikk har sett, påpeker NVE at fleksibiliteten som ligger i varmesentralens ulike produksjonsmåter i dag ikke kommer bygningens energimerke «til gode», mens en varmepumpe innenfor den enkelte bygning vil gi betydelig forbedret energiytelse. Denne ulempen for fjernvarmen ønsker NVE å redusere.

Kostbar infrastruktur

NVE påpeker imidlertid også at fjernvarmesystemet har store infrastrukturkostnader og effektbegrensinger som bør hensyntas, og at fjernvarmesystem har varmetap som gjør at fjernvarme «ofte ikke kan kalles energieffektivisering sammenlignet med et lokalt system».

Videre peker NVE på at de ulike fjernvarmesystemene har ulik brenselsmiks. De fleste bruker noe elektrisitet, men ofte for å drive varmepumpe, som spisslast eller til bruk når elprisene er svært lave.

Lavt fra Multiconsult

NVE ga Multiconsult i oppdrag å komme med forslag til vektingsfaktorer.

For fjernvarme foreslo Multiconsult noe som må sies å være en svært gunstig faktor, nemlig 0,2-0,3. Elektrisk oppvarming har fått referansefaktoren 1, og jo lavere faktor, desto mer favoriseres energibæreren.

«Vi velger å allokere utslippene fra avfallsforbrenning til avfallssektoren og null utslipp til distribuert varme», skrev blant annet Multiconsult.

NVE er uenig i Multiconsults forslag til vekting, og foreslår at fjernvarme vektes med en faktor på 0,6, men med mulighet for 0,45 dersom det kan dokumenteres at det brukes minst 70 prosent fornybart i produksjonen eller dersom det er snakk om overskuddsvarme fra industriprosesser, datasentre eller lignende.

40 prosent fossilt

I et notat til OED, som Energiteknikk har sett, begrunner NVE hvorfor de er så uenig med Multiconsult.

«Når det gjelder fjernvarme så har Multiconsult lagt til grunn en antagelse om at fjernvarmeselskapene kun utnytter overskuddsvarme fra forbrenningsanlegg for avfall. Dersom dette skulle vært tilfelle, så ville det bety at denne overskuddvarmen ellers ville blitt sluppet ut i det fri dersom det ikke var et fjernvarmeanlegg som kunne ta imot varmen. Slik er det ikke. Forbrenningsanlegg og fjernvarme er uløselig knyttet sammen, selv om de noen steder er delt i ulike selskaper. Ved bruk av andre energibærere enn forbrenning av avfall og biobrensel, er varmeproduksjonen en integrert del av fjernvarmeanlegget.

Følgelig er det ikke grunnlag for å behandle avfallsforbrenning annerledes. Fjernvarme med avfallsforbrenning beregnes til å ha omtrent 40% fossilt brensel. NVE har derfor justert karakteren for fjernvarme slik at avfall som energikilde teller andelsmessig inn i fjernvarmekarakteren», skriver NVE.

NVE foreslår å sette vektingsfaktor for fjernkjøling til 0,55.

Naturlig å fyre med strøm

NVE skriver også at de ønsker å «vektlegge vurderingen og merkingen av eksisterende bygninger».

«Direkte elektrisk oppvarming har vært et nærliggende og naturlig valg. Det vil ikke være naturlig å endre vurderingen av denne energibæreren så radikalt».

ESA-avklaring

NVE påpeker overfor OED at de ble bedt om å se på vektingsfaktorer som skal likestille oppvarmingsløsninger som reduserer effektbelastningen i kraftnettet med effektive elektriske løsninger.

«NVE vurderer at en slik vekting er en skjønnsmessig, politisk vekting som gjøres for å tilpasse ordningen til det norske energisystemet. Dermed kan det ikke direkte kalles vekting på primærenergi. Selv om gjeldende bygningsenergidirektiv åpner for bruk av andre vektingsfaktorer enn primærenergi, er NVE usikker på om forslaget her vil være i tråd med bygningsenergidirektiv 2010 (opprinnelig versjon), som er direktivet som er inntatt i EØS-avtalen. Vi vil derfor anbefale at OED kontakter ESA for en avklaring før forslaget vedtas», skriver NVE.

NVE anbefaler imidlertid at saken sendes på høring så raskt som mulig.

Taust fra OED

Energiteknikk har spurt OED om hva de synes om NVEs forslag, om vektingen blir endret i tråd med Fjernvarmeforeningens ønsker og om forslaget skal sendes på høring og eventuelt når.

OED svarer dette, via sin presseavdeling:

«Olje- og energidepartementet arbeider med å videreutvikle energimerkeordningen for bygninger. Departementet har mottatt et innspill fra NVE i forbindelse med dette arbeidet. Vi følger nå opp innspillet i dialog med NVE».