småkraft
Illustrasjonsfoto: Øyvind Lie

15 kraftverk med konsesjon over 10 MVA er senere blitt nedskalert.

  • Øyvind Zambrano Lie

Denne saken bygger på feil opplysninger, fordi NVE i to omganger ga OED feil tall. Les sak med riktige tall her.

«Hvor mye generatoreffekt og strømproduksjon går Norge glipp av som følge av at kraftverker har tillatt effekt over 10 MVA, men har installert eller bruker mindre, og hva vil statsråden gjøre for å realisere denne kraftproduksjonen», spurte Sofie Marhaug energiminister Terje Aasland (Ap) i et skriftlig spørsmål nylig.

Aasland svarer at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har opplyst at det er 15 kraftverk som har fått konsesjon til et prosjekt over grensen for grunnrenteskatt på 10 megavoltampere (MVA) og senere fått nedskalert effekten i kraftverket.

«Dette har i effekt medført en samlet nedskalering på 132 MW. NVE har ikke eksakte tall på reduksjonen i kraftproduksjon for disse kraftverkene. Faktisk strømproduksjon i kraftverkene vil variere fra år til år basert på tilsiget», skriver Aasland.

Han påpeker videre at virkningen for det norske kraftsystemet samlet sett av nedre grense for grunnrenteskatt ikke er mulig å tallfeste. NVE opplyser at det er mange flere faktorer enn skatt som ligger til grunn for utforming av konsesjonssøknader, blant annet tilgjengelig vannmengde i nedbørfeltet og fysisk plassering av kraftverk, fallrettigheter, miljøkonsekvenser mm. Alle disse faktorene påvirker lønnsomheten for vannkraftprosjektet.

«Gjennom konsesjonsbehandlingen kan prosjektet justeres. Søknader med åpenbart dårlig ressursutnyttelse kan avslås av konsesjonsmyndighetene», skriver Aasland.