mast
NVE ønsker innspill til den ferske rapporten om mekanismer som kan bidra til raskere tilknytning. Illustrasjonsfoto: Linka

RME vil at nye strømkunder skal dokumentere at eget prosjekt kvalifiserer til å stå i kø for å koble seg til strømnettet.

  • Øyvind Zambrano Lie

– Vi foreslår at alle nettselskap skal stille minimumskrav om at kundene som ønsker tilknytning, dokumenterer at prosjektet deres er rimelig avklart, før de får en plass i tilknytningskøen, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en pressemelding.

Anbefalingen kommer som et svar på et oppdrag RME fikk fra Olje- og energidepartementet.

Frem til nå har alle som har planer om nytt forbruk, kunnet stille seg i køen for å få koblet seg til strømnettet. Det har ikke vært krav til hvor klare, eller modne, prosjektene må være for å få en plass i køen. Dermed er det mange som opptar reservert kapasitet når prosjektet ikke har god nok fremdrift. Så lenge kapasiteten er reservert, kan den ikke tildeles eller benyttes av andre.

Må dokumentere

Minimumskravene innebærer blant annet at nye kunder må dokumentere ønsket kapasitet, lokalisering og status for relevante tillatelser, samt fremdriftsplan og finansieringsplan. Når kunden kan dokumentere dette, er prosjektet modent nok til å få plass i tilknytningskøen.

– Når kunden har fått plass i tilknytningskøen, og fått reservere kapasitet til prosjektet sitt, må kunden vise god nok fremdrift for å beholde reservasjonen. Om kunden ikke har tilstrekkelig fremdrift, skal nettselskapet trekke reservasjonen og gi kapasiteten videre til neste kunde i køen, sier Lund.

Det er ifølge NVE allerede mange nettselskaper som gjennomfører slike modenhetsvurderinger i dag. Fornybar Norge har utarbeidet en anbefaling for modenhetsvurderinger. Anbefalingen er et resultat av samarbeid med bransjen, basert på deres erfaringer.

– Vi mener bransjens arbeid er et godt utgangspunkt, og har derfor valgt å basere vår anbefaling på mange av grepene bransjen selv har gjort, sier Lund.

Betaling for å reservere

Et annet tiltak som adresserer den samme problemstillingen, er prising av reservert kapasitet mens kunder venter på tilknytning. I dag koster det ikke noe å reservere kapasitet hos nettselskapet. Dette oppdraget fra departementet handlet ikke om å innføre mer prising, og RME har ikke anbefalt det nå.

– Nettkapasitet er en knapp ressurs for samfunnet. Mer bruk av prising av ubrukt kapasitet kan være viktig for å bidra til at kraftnettet blir utnyttet bedre.  Fremover vil vi derfor se på alternativer for å prise reservert kapasitet, sier Lund.

Statnetts Gunnar Løvås tok nylig til orde for en slik ordning, og trakk paralleller både til besøk på vanlige og dyre restauranter. Han var inne på mange av de samme problemene som RME nå forsøker å løse.

Gunnar Løvås: – Prosjekter som stopper opp, vil bli kastet ut

Vil måle tidsbruken

RME foreslår også at nettselskapene skal få plikt til å registrere og rapportere tiden det tar å knytte til nye kunder til nettet. Dette vil gi statistikk over tiden det tar å tilknytte nye kunder.

– I første omgang er formålet med innrapporteringen at samfunnet skal få større innsikt i hvor lang tid nettselskapene bruker på å tilknytte kunder. Det kan bidra til at dette skjer raskere. I neste omgang kan det bli aktuelt å la denne tidsbruken bli en del av inntektsrammene til nettselskapene.

Tidsbruk bør ifølge RME måles for alle tilknytningene, men forslaget gjelder i første omgang for mindre tilknytninger.

Det har lenge vært gjeldende at nettselskapene skal tilknytte nytt forbruk uten ugrunnet opphold. RME forslår å endre forskriften slik at dette kravet kommer tydelig frem.