Statnett skal bygge en 420 kV-linje fra Skaidi transformatorstasjon til Hammerfest som skal forsyne Melkøya med strøm. De berørte reindriftseierne har klaget på konsesjonsvedtaket. Foto: Statnett

En ny 420 kV-ledning mellom Skaidi og Hammerfest vil ikke få store negative skadevirkninger for reindriften, ifølge Statnett.

  • Stein Arne Bakken

Statnett fremholder dette i et brev til Olje- og energidepartementet på bakgrunn av at de berørte reindriftsdistriktene har klaget på konsesjonsvedtaket departementet gjorde 8. august i år.

I brevet, som Energiteknikk har fått innsyn i, konkluderer Statnett med at OEDs vedtak er grundig og behandler samtlige temaer som er tatt opp i klagene, og at reineierne ikke har kommet med nye opplysninger som gir grunnlag for å endre vedtaket.

«Klagene bygger på en grunnleggende forutsetning om at ny 420 kV ledning vil ha store negative virkninger for reindriften. Synet er udokumentert og har ikke støtte i forskningen eller skjønnspraksis», skriver Statnett

Enig i OEDs konklusjoner

Statnett slutter seg til de konklusjoner som OED lister opp om virkningene kraftledninger har på rein:

  • Anleggsfasen kan påvirke reindriften negativt. Graden av påvirkning vil særlig avhenge av hvilke beiteomrader eller trekk/flyttleier som blir berørt, og hvor anleggsarbeidene utføres. Ulempene kan begrenses gjennom avbøtende tiltak.
  • For driftsfasen foreligger ikke forskningsmessig grunnlag for å konkludere med at kraftledninger har negativ effekt på reinens arealbruk (unnvikelse).
  • Forskning gir ikke entydige resultater om merarbeid/utfordringer som følge av barrierevirkninger der flere ledninger parallellføres.

«Når det gjelder parallellføring og barrierevirkninger, mener Statnett at OED er for forsiktige i sitt vedtak. Det foreligger ikke forskning eller dokumenterte erfaringer som underbygger store utfordringer knyttet til barriereeffekter.», heter det i brevet.

Lite støtte i rettsdommer

I brevet blir det vist til at domstolene gjentatte ganger har tatt stilling til spørsmål om kraftledningers virkninger på rein, også til parallelførte 420 kV-ledninger.

Dette gjaldt blant annet i forbindelse med utbyggingen av 420 kV-linjen Balsfjord-Skaidi, der sju av reinbeitedistriktene var berørt ved flytting av rein, og der problemstillingene var hvilke barriereeffekter ledningene kunne få. For samtlige av disse distriktene la retten til grunn at tiltaket ville ha små konsekvenser, og kun ville medføre noe merarbeid i en overgangsperiode i driftstiden.

Også Nord-Troms tingretts skjønn fra november i fjor for ny 420 kV-linje på strekningen Skillemoen-Skaidi trekkes frem for å tilbakevise at kraftlinjer har stor påvirkning på rein:  «Retten finner nå, som i 2017, det klart at inngrepet, alene eller sett sammen med andre inngrep, ikke truer retten til kulturutøvelse i distriktet.»

Statnett viser også til at myndighetene i forbindelse med konsesjonen for denne linjen stilte som krav at det ble gjennomført et forskingsprosjekt for å øke kunnskapen knyttet til kraftlinjer og reindrift for bruk i fremtidige vurderinger av slike konsesjonssøknader.

Forskningsprosjekt

Forskningsprosjektet ble gjennomført i ett av de sju berørte distriktene, og rein ble utstyrt med GPS for å kunne kartlegge deres bevegelser.  «De foreløpige konklusjonene i rapportene er at det selv i anleggsårene ikke var tydelige sammenhengende reduksjoner i arealbruken. Ser man på driftsperioden, ser man ingen effekter», skriver Statnett.

I brevet til departementet ber Statnett om at klagen fra reineierne ikke gis oppsettende virkning, slik at selskapet kan inngi skjønnsbegjæring og komme videre i fremdriften av prosjektet.