Havvind
Illustrasjonsfoto: Ørsted

OED sliter med å få gjennomslag hos ESA. Endrer kriterier for å ikke utelukke utlendinger, og utsetter Utsira Nord kraftig. – Beklagelig, sier Fornybar Norge.

  • Øyvind Zambrano Lie

Som følge av prosessen med å notifisere statsstøtte til havvindområdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord til EFTAs overvåkingsorgan ESA, gjør Olje- og energidepartementet (OED) endringer i utlysningen av prosjektområdet for havvind i Sørlige Nordsjø II.

Endringene gjøres for å unngå at det forsinker prosessen for tildeling av områdene, skriver OED i en pressemelding.

Ingen ny frist

I utlysningen for prosjektområdene i Utsira Nord er modellen slik at prosjektområder skal tildeles basert på kvalitative kriterier, og at konkurranse om statsstøtte gjennomføres på et senere tidspunkt som ledd i konsesjonsprosessen.

Nå blir framdriftsplanen for utlysningen av prosjektområder i Utsira Nord endret. Søknadsfristen var 1. november, men nå er det uklart nøyaktig når ny frist blir satt.

«Departementet vil så snart som mulig offentliggjøre en ny søknadsfrist med tilstrekkelig tid til alle aktører for å oppdatere sine søknader og levere innen en ny frist. Det tas sikte på ny søknadsfrist i løpet av første kvartal», skriver departementet om Utsira Nord.

Begrunnelsen er at departementet ønsker å bruke «noe mer tid» med ESA og Europakommisjonen for å få tilstrekkelig trygghet for at de tre områdene på Utsira Nord kan tildeles basert på kvalitative kriterier med en konkurranse om statsstøtte på et senere tidspunkt, slik regjeringen har lagt til grunn. Dette må avklares før departementet kan motta søknader om prosjektområder.

Fjerner «lokale» ringvirkninger

For å gi aktørene tid til å følge opp endringene, utsettes søknadsfristen for Sørlige Nordsjø II fra 1. november til 15. november.  Dette skal ifølge OED ikke påvirke tidspunkt for auksjon.

I den oppdaterte utlysningen til Sørlige Nordsjø II er prekvalifiseringskriteriene for bærekraft og positive ringvirkninger endret til minimumskrav som søkerne må oppfylle. Minimumskravene vil også inngå som konktraktskrav i differansekontrakten.

Endringene skal være nødvendige for at ESA raskt skal kunne godkjenne at det tildeles statsstøtte.

Overskriften for kriteriet «positive lokale ringvirkninger» endres til «positive ringvirkninger» for å tydeliggjøre at ringvirkninger ikke er begrenset til Norge.

Fjerner bærekrafts-krav

Bærekraft og positive ringvirkninger vil ikke lenger være prekvalifiseringskriterium. Dette innebærer at søkerne ikke lenger vil bli vurdert opp mot hverandre innen disse to kategoriene.

Prekvalifiseringskriteriet gjennomføringsevne endres ikke.

– Vi mener vårt opprinnelige forslag er i tråd med retningslinjene for statsstøtte. Vi kunne brukt mer tid med ESA for å få gjennomslag for dette, men det ville forsinket auksjonen på Sørlige Nordsjø II vesentlig. Av hensyn til framdrifta velger vi derfor å gjøre endringer nå. Jeg mener at vi fremdeles ivaretar hensynet til bærekraft og positive ringvirkninger på en god måte gjennom modellen med minimumskrav, sier olje- og energiminister Terje Aasland i meldingen.

Han understreker at Norge skal bygge ut havvind på en bærekraftig måte som skaper ringvirkninger.

– Det er særlig viktig at vi finner gode modeller som bidrar til utviklingen av flytende havvind. Jeg mener derfor vi må få tilstrekkelig trygghet for at modellen for Utsira Nord er forenlig med statsstøtteregelverket, slik at vi så snart som mulig kan motta søknader og tildele prosjektområder, sier Aasland.

Også tidligere har regjeringen utsatt havvind-frister flere ganger.

– Uheldig

Kraftbransjen er ikke fornøyd med utsettelsen.

– Fornybar Norge mener det er beklagelig at søknadsfristene utsettes nok en gang, på kort varsel. Det haster med norsk havvind, både for sikre nok kraft til klimamål og omstilling, og for å realisere industrimulighetene, sier Jon Evang, bransjedirektør for havvind i Fornybar Norge, i en pressemelding.

– Utsettelsen av Utsira Nord er uheldig. Prosessene med ESA må nå prioriteres høyt, slik at vi kan komme videre. Departementet må så raskt og konkret som mulig beskrive veien videre, slik at Norges satsing på flytende havvind ikke forsinkes unødig.

At Sørlige Nordsjø II utsettes med to uker er «beklagelig, men ikke avgjørende».

– Vi legger til grunn at departementet gjør det de kan for å holde tidslinjen for Sørlige Nordsjø II, slik at tildeling fortsatt kan skje i februar 2024, sier Evang.