mast
Foto: Øyvind Zambrano Lie

Energiklagenemda gjorde om RMEs avgjørelse.

  • Øyvind Zambrano Lie

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) hadde pålagt syv nettselskaper å endre navn, nemlig DE Nett, KE Nett, Lnett, RK Nett, S-nett, Sunett og Vonett.

Etter klager har nå Energiklagenemnda opphevet tre av vedtakene og bekreftet RME sine vedtak i fire saker. Selskapene som slipper å endre navn er Lnett, RK Nett og S-nett, går det fram av en melding fra Energiklagenemda.

Siden 1. januar 2022 har NEM-forskriften § 4-18 stilt krav om at nettselskapene i markedsføring og kommunikasjon skal skille seg klart fra alle kraftleverandører i tillegg til selskapene i samme konsern som nettselskapet. Kravet gjelder blant annet navn, logo og nettsider, og har bakgrunn i tredje elmarknadsdirektiv og nøytralitetsplikten til nettselskapene.

– Prinsipielt viktig

Reglene er særlig ment å hindre risikoen for at konkurranseutsatt virksomheter blir forvekslet med nettselskapet, eller at disse selskapene på annen måte kan utnytte nettselskapet sitt goodwill.

I januar i år fattet RME vedtak om at foretaksnavnene til en rekke nettselskaper rundt om i landet innebar brudd på kravene i § 4-18. De syv nevnte nettselskapene klaget da RMEs vedtak inn for Energiklagenemda.

– Sakene har vært prinsipielt viktige, og vi regner med at resultatet som rådet har kommet til vil få betydning utover de syv sakene som rådet har behandlet til nå, sier nemdsleder Per Conradi Andersen i meldingen.

Helhetlig vurdering

Om hjemmelen for RME sine vedtak uttalte Energiklagenemnden følgende:

«Det kan etter dette legges til grunn at norske myndigheter gjennom NEM § 4-18 har ment å vedta en strengere regulering enn de minimumsbestemmelsene som følger av tredje elmarkedsdirektiv, og at det også er rettslig adgang til å gjøre dette. Det må allikevel i norsk rett klarlegges hva som er innholdet i NEM § 4-18 og hvilken terskel som, i lys av formålet bak bestemmelsen, skal legges til grunn for vurderingen.»

I motsetning til RME la rådet til grunn at man ikke kunne se på foretaksnavnet alene, men at det måtte gjøres en helhetlig vurdering:

«Det kommer altså tydelig frem av forarbeidene at det skal foretas en helhetsvurdering og at det i denne sammenheng også skal setts på graden av fonetisk og visuell likhet. Etter rådets syn må det anses som et krav etter bestemmelsen at det faktisk foretas en slik helhetsvurdering, selv om et enkeltmoment umiddelbart skulle fremstå som så likt at dette i seg selv kunne overskride terskelen for å ‘skille seg klart fra’. At det skal foretas en helhetsvurdering står likevel ikke i veien for at et enkeltmoment kan bli utslagsgivende hvis likheten med de andre selskapene på dette området er for stor, samtidig som det ikke foreligger andre forhold som veier opp for dette», skriver Energiklagenemda i sin avgjørelse.

Her kan du lese om Lnetts reaksjon på saken.