vindturbin
Illustrasjonsfoto: Robert Sandell/Mostphotos

Med NVEs bassiscenario for kraftprisen i 2030 vil grunnrenten i vindkraften være 5,4 milliarder, ifølge SSB.

Nylig beregnet Statistisk sentralbyrå (SSB) grunnrenten i vindkraften til å være 1,3 milliarder kroner i et normalår.

Nå har byrået laget en ny beregning for grunnrenten, der de legger NVEs ferske langsiktige prisprognose til grunn. Der la NVE til grunn en strømpris på 80 øre/kWh i 2030 og 50 øre/kWh i 2040.

Med et avkastningskrav på 4 prosent vil grunnrenten i vindkraften med NVEs basisscenario for kraftpriser ifølge SSBs beregning bli 5,4 milliarder kroner i 2030. Den vil så synke til 2,4 milliarder kroner i 2035 og til 1 milliard kroner i 2040.

grunnrente
Grunnrente for vindkraft med 4 prosent avkastningskrav. 2022-kroner. Illustrasjon: SSB

Negativ i lavprisscenarioet

Med høyprisscenarioet vil grunnrenten imidlertid bli langt høyere, hele 11,2 milliarder kroner i 2030, 6,0 milliarder kroner i 2035 og 4,4 milliarder kroner i 2040.

Med lavprisscenarioet for NVE blir grunnrenten fort negativ. I 2030 vil den være så vidt positiv, på 649 millioner kroner, mens den beregnes til minus 1,1 milliarder kroner i 2035 og minus 2,1 milliarder kroner i 2040.

I 2022 gjorde de høye kraftprisene at grunnrenten i vindkraft ble høy, hele 7,6 milliarder kroner.

Om man legger til grunn et avkastningskrav på 7 prosent, blir grunnrenten naturlig nok noe lavere, se tabell under.

grunnrente
Grunnrente for vindkraft med 7 prosent avkastningskrav. 2022-kroner. Kilde: SSB

Produksjonen fra 2022

I beregningen av grunnrenten finner SSB først produksjonsverdien av den samlede kraftproduksjonen. Deretter trekker de fra kostnader i forbindelse med produksjonen (driftskostnader), kapitalslit og normalavkastningen på gjenstående kapital (investeringer fratrukket kapitalslit).

SSB har tatt utgangspunkt i produksjonskapasiteten og produksjonen slik den var i 2022. Byrået har ikke gjort vurderinger av sannsynligheten for at NVEs prisbaner slår til.

Spørsmålet er aktualisert fordi regjeringen vil innføre grunnrenteskatt, og da er det viktig å finne ut om det i det hele tatt er noen grunnrente å beskatte.

Grunnrente

  • Grunnrenten, også kalt ressursrente, er den inntekten fra å utnytte en naturressurs som blir igjen etter at alle nødvendige innsatsfaktorer har fått sin markedsmessige avlønning.
  • Grunnrente er altså merinntekten av å disponere en naturressurs, eller med andre ord; det man tjener utover det man normalt ville ha tjent ved å investere realkapital i andre virksomheter.
  • Utgangspunktet er at naturressurser har en begrenset tilgang. Det betyr at man kan oppnå positiv profitt på grunnlag av en naturressurs over tid, uten at nye tilbydere vil kunne etablere seg.
  • Den begrensede tilgangen kan skyldes knapphet på en ressurs, som for eksempel olje, eller en begrensning fra myndighetenes side, som for eksempel ved vindkraft på land. Det er ikke vinden som her er begrensningen, men arealene som benyttes, og de er underlagt konsesjonsregulering.

Kilde: SSB