oksla
Innløpet til turbinen på Oksla i Tyssedal i Hardanger. Foto: Statkraft

Potensialet for landvind er større, men kontroversielt. Havvind kan redusere kostnadene mer, men utfallsrommet for utbygging er stort, viser Stakrafts nye lavutslippsscenario.

Statkraft la i dag for første gang fram en egen rapport for den norske energiomstillingen mot 2050, som et tillegg til selskapets globale lavutslippsscenario for 2023.

Rapporten presenterer tre ulike scenarier som analyserer mulige utviklingsbaner for det norske energisystemet.

I Statkrafts modellresultater er den midlere kraftproduksjonen i Norge mellom 170 og 190 TWh i 2030 for de tre hovedscenariene de opererer med, mot normalårsproduksjon på 156 TWh i dag. I 2050 øker kraftproduksjonen ifølge analysen ytterligere til mellom 205 og 270 TWh.

Scenariene forutsetter mellom 7,5 og 17 TWh mer produksjon fra vannkraft i 2050 enn i dag i normalårsproduksjon.  Produksjonsøkningen tilsvarer en installert effekt på mellom 36 og 40 GW i 2050.

Industriforbruket kan mer enn dobles

I dag er kraftforbruket i Norge mellom 130 og 140 TWh. I Statkrafts scenarier vokser forbruket til mellom 160 og 190 TWh i 2030 og til mellom 175 og 250 TWh i 2050.

Selv uten ny industri og med uendret energibruk, vil elektrifisering av eksisterende industri øke kraftforbruket fra dagens 50 TWh til 67 TWh per år i 2050, ifølge rapporten.

Samtlige scenarier i rapporten viser overgang fra fossil energi til elektrisitet, men også vekst i utslippsfritt hydrogen og bioenergi. Jokeren som kan øke forbruket ytterligere er nye, grønne industrietableringer. Med en høy industrivekst kan forbruket i industrien mer enn dobles fra 50 til 120 TWh per år.

Landvind billigst

Landbasert vindkraft er ifølge Statkraft den teknologien som best legger til rette for at vi realiserer klima- og industripolitiske mål så billig som mulig for det norske samfunnet. En forutsetning er imidlertid gode løsninger som hindrer unødig store naturinngrep og som gir nødvendig aksept lokalt og nasjonalt.

I sine tre scenarioer operer Statkraft med alt fra at det i 2050 ikke er bygget ut mer vind enn det allerede er bygget ut i dag (ca. 17 TWh) til at det til sammen vil være bygget ut hele 52 TWh vind i 2050.

Usikker havvind

Statkraft forventer betydelige kostnadsreduksjoner for havvind mot 2050. Men utfallsrommet for utbygging i Norge er stort. Den den norske havvindproduksjonen i 2050 varierer fra 28 til 76 TWh i de tre hovedscenariene. Det tilsvarer mellom 4 og 11 GW installert effekt.

Statkraft liten tro på kjernekraft i Norge.

«Lang ledetid og høyere kostnader enn konkurrerende teknologier gjør at kjernekraft ikke framstår som noen rask løsning for Norge», heter det i rapporten.

I Statkrafts Nettonull høy-scenario produseres det 4 TWh solkraft i 2030 og nesten 11 TWh i 2050. Dette er en betydelig økning fra dagens 0,2 TWh, og det tilsvarer rundt 5 GW og 12 GW installert kapasitet i 2030 og 2050.