enighet
Daglig leder i Fosen Vind, Tom Kristian Larsen (t.v.), leder i Sør-Fosen sijte, Leif Arne Jåma og olje- og energiminister Terje Aasland. Foto: Arvid Samland/Olje- og energidepartementet.

Reindrifta får blant annet tilleggsbeite, 7 millioner kroner i året og vetorett.

Sør-Fosen sijte og Fosen Vind har inngått en avtale med bidrag fra staten som sikrer videreføring av både reindrift og vindkraft på Sør-Fosen.

Partene er enige om at menneskerettighetsbruddet med dette opphører, skriver Fosen Vind i en pressemelding.

Avtalen innebærer en anerkjennelse av den langvarige og vanskelige situasjonen reindriften har stått i siden planene om vindkraftverk på Storheia først ble introdusert, samtidig som den gir langsiktig forutsigbarhet.

Tilleggsareal

Staten forplikter seg til å gjennomføre en prosess som skal gi Sør-Fosen sijte et tilleggsareal til vinterbeite utenfor Fosen frem til konsesjonsperioden går ut i 2045.

Et aktuelt areal må ligge i akseptabel transportavstand fra Sør-Fosen. Det tas sikte på at et slik areal skal kunne tas i bruk av Sør-Fosen sijte vinteren 2026/27.

Sijten gis også en medbestemmelsesrett for hva som skal skje med vindkraften på Storheia etter at konsesjonstiden går ut.

7 millioner i året

Avtalen gir i tillegg Sør-Fosen sijte en økonomisk kompensasjon på 7 millioner kroner i året i hele konsesjonsperioden, «som resultat av en totalvurdering av sakens historie og spesielle karakter».

Kompensasjonen skal dekke driftsmessige ulemper på Fosen som følge av vindkraftetableringen, tiltak som kan sikre at Sør-Fosen sijte kan ta i bruk et areal for vinterbeite utenfor Fosen reinbeitedistrikt, og andre tiltak for å fremme samisk reindrift og kulturutøvelse i et generasjonsperspektiv.

Vetorett

Etter utløpet av konsesjonsperioden i 2045 er det avtalt at Sør-Fosen sijte får vetorett over vindkraftanleggets videre drift. Det betyr at rettighetshaverne ikke kan søke om forlengelse eller fornyelse av konsesjonen uten samtykke fra Sør-Fosen sijte.

Summen av de tiltak og kompensasjon partene er enige om og tilleggsareal staten vil skaffe til disposisjon medfører at krenkelsen etter art. 27. opphører og sikrer at Fosen Vind kan drifte Storheia vindkraftverk i henhold til gjeldende konsesjon, skriver Fosen Vind i meldingen.

Fortsatt uenige på Nord-Fosen

Det er foreløpig ikke oppnådd enighet i meklingene på Nord-Fosen mellom Nord-Fosen siida og Roan Vind. Dersom det ikke er mulig å komme fram til en avtale, må staten gå videre med arbeidet med et omgjøringsvedtak i saken, skriver Olje- og energidepartementet i en melding.

Bakgrunnen for saken er at Høyesterett i 2021 fastslo at konsesjonsvedtaket for Storheia vindkraftverk utgjorde et brudd på menneskerettighetene til reindriftseierne i Sør-Fosen sijte, da det ikke inneholdt tilstrekkelige avbøtende tiltak.