mast møre
Foto: Øyvind Zambrano Lie

Regjeringen vil fortsette å overføre penger fra Statnett til nettselskaper i høyprisområder.

  • Øyvind Zambrano Lie

Regjeringen har besluttet å forlenge ordningen der deler av Statnetts flaskehalsinntekter går til å redusere nettleien til nettkunder i områder med høye kraftpriser. Forlengelsen innebærer at ordningen også skal gjelde i 2024, skriver Olje- og energidepartementet i en melding.

Høye kraftpriser medfører at nettselskapene får økte kostnader knyttet til nettap, noe som bidrar til at de må øke nettleien for nettkundene. Samtidig har Statnett de to siste årene hatt ekstraordinære flaskehalsinntekter som følge av store prisforskjeller mellom prisområder.

Ordningen åpner for at disse flaskehalsinntektene kan utbetales til underliggende nettselskap og dermed raskere komme husholdninger, næringsliv og andre nettkunder til gode. Nivået på utbetalingene vil avhenge av nivået på flaskehalsinntektene til Statnett for resten av 2023 og 2024. Siden ordningen ble innført i fjor er det blitt betalt ut 8,3 milliarder kroner.

I høringen var nettselskaper i lavprisområdene i Nord-Norge og Midt-Norge sterkt kritiske til overføringene til nettselskapene i sør, mens nettselskapene og nettkundene i nord ikke får nyte godt av flaskehalsinntektene. Utbetalingen gis nemlig kun der hvor kraftprisen er over 35 øre/kWh.

Arva minnet om at kostnader knyttet til investeringer, drift og vedlikehold av transmisjonsnettet historisk sett har vært et spleiselag.

«Løsningen på denne ekstraordinære situasjonen bør ikke ramme kundene i nord», skrev Linea i sitt høringsinnspill.

Olje- og energidepartementet legger imidlertid vekt på at ordningen er treffsikker ved at det er nettkundene som har de høyeste kostnadene knyttet til sitt kraftforbruk, som får de største utbetalingene.