Den gamle transformatorstasjonen i Ramslandsvågen skal rives. Foto: Glitre Nett

Økt forbruk og næringsutvikling er bakgrunnen for utbyggingen.

Glitre Nett har fått konsesjon av NVE for å bygge og drive nye Ramslandsvågen transformatorstasjon i Lindesnes kommune. Den eksiterende transformatorstasjonen skal også rives.

Økt forbruk

Avdelingsleder Anne Tove Sløgedal Løvland hos Glitre Nett uttaler i en pressemelding at bakgrunnen er økt forbruk i området.

– GE HealthCare Lindesnes ønsker å øke effektuttaket fra Ramslandsvågen transformatorstasjon med vel 15 MW, og dagens stasjon har bare en transformator med ytelse 25 MVA. Tiltaket er derfor nødvendig for at Glitre Nett skal oppfylle tilknytningsplikten. I tillegg er det forventet en vekst i alminnelig forbruk i samme område, sier hun.

På en annen plass

Stasjonen skal bygges som et utendørs luftisolert anlegg, med et innegjerdet areal på ca. 3000 kvadratmeter og et kontrollbygg med areal på ca. 275. Glitre Nett skal også rive cirka 250 meter 110 kV luftledning og bygge cirka 50 meter luftledning inn til ny stasjon. Den nye stasjonen skal bygge på et annet område enn der den gamle står.

– En utvidelse av dagens stasjon ville ha gitt store utfordringer knyttet til nødvendig riggområde og lagring av materiell i anleggsperioden. Dette alternativet ville også gitt liten eller ingen mulighet for ytterligere utvidelser av stasjonen på et senere tidspunkt, sier Løvland.

Små negative virkninger

Den nye transformatorstasjonen skal etableres i et regulert næringsområde med industribygg fra før, og NVE vurderer derfor de visuelle virkningene av tiltaket som små. Siden dagens ledning blir revet og det nye ledningsstrekket blir 200 meter kortere, mener NVE den nye ledningen ikke vil gi negative visuelle virkninger.

Fornøyd og lettet

Energileder Trond Madsen hos GE HealthCare – Lindesnes Fabrikker er fornøyd og lettet over utbyggingen av den nye transformatorstasjon i Ramslandsvågen.

– Økt tilgang på kraft er avgjørende for at fabrikken framover kan utvide produksjonen for betjene et økende antall kunder og pasienter verden over. En økning av kapasiteten på elkraft er også en forutsetning for elektrifisering og implementering av ny teknologi som vil redusere våre utslipp av klimagasser, uttaler han.

Kommuneutvikling

Ordfører Alf Erik Andersen i Lindesnes kommune mener dette er en god nyhet for kommunen, innbyggerne og for utviklingen på GE HealthCare.

– Både de og øvrig næringsliv trenger gode rammevilkår for å utvikle sine forretningsmodeller, og tilgang til nok energi er avgjørende for den utviklingen. Fra kommunens side vil vi nå prioritere, sammen med Glitre Nett, å legge en detaljert plan for å gjennomføre denne utbyggingen så raskt som mulig, sier han.