Vøringsfossen
Laks og sjøørret nedstrøms Vøringsfossen skal få bedre miljømuligheter. Foto: NVE

Det blir nye miljøkrav for Vøringsfossen, med varmere vann om sommeren slik at laks og ørret trives bedre.

I vilkårsrevisjonen av Eidfjord Nord anbefaler NVE nye og moderne vilkår for vannkraftverkene i området. Blant annet vil laks og sjøørret nedstrøms Vøringsfossen få bedre miljømuligheter. Totalproduksjonen vil gå ned med om lag 9 GWh, men anleggeenes reguleringsevne blir oppretthold, skriver NVE i en melding.

Konsesjonen til å regulere vassdragene i Eidfjord Nord ble gitt i mai 1973. Etter krav fra kommuner og organisasjoner har NVE gjennomført en revisjon av konsesjonsvilkårene.

For kaldt sommer-vann

Laksebestanden i Bjoreio har de siste to tiårene utviklet seg negativt. Vanntemperaturen om sommeren og vannføringen om vinteren er de største flaskehalsene for fisken. Derfor vil NVE få vanntemperaturen om sommeren til å nærme seg den naturlige, samtidig som vintervannføringen økes.

– At Bjoreio nå er kaldere på sommeren enn naturlig, er en følge av reguleringen. Forslagene våre vil bidra til at rekrutteringen til fiskebestandene øker, sier Nordberg.

For å heve vanntemperaturen om sommeren, foreslår NVE å øke delen av minstevannføringen som kommer fra Isdølen og Bjoreio ovenfor Sysenvatn. Vøringsfossen som landskapselement skal ikke bli nevneverdig redusert med det nye vannføringregimet.

Minstevannføring

NVE anbefaler å sikre en minstevassføring gjennom året i deler av Sima, slik at mulighetene for fisken blir langt bedre. NVE anbefaler videre at Statkraft bidrar med 2,5 millioner kroner til villreinfondet for Hardangervidda.

Kraftverkene tilknyttet reguleringene i Eidfjord Nord produserer om lag 3,1 TWh per år. Samtidig har de gode muligheter for regulering og utløp i fjorden. NVE mener de nye vilkårene ikke vil svekke forsyningssikkerheten kraftverkene bidrar med.

– Vi mener miljøgevinsten er såpass stor at det oppveier at totalproduksjonen går ned med litt under 0,3 prosent (9 GWh), sier Nordberg.

Flere av kravene som er fremmet gjennom prosessen, for eksempel vannslipp i Østdølen og magasinrestriksjoner av hensyn til friluftslivet, ville ha medført så stor påvirkning på kraftsystemet at NVE ikke anbefaler at de resulterer i nye vilkår.

Olje- og energidepartementet vil stå for den videre oppfølgingen av saken, og endelig vedtak blir tatt av Kongen i statsråd.