Olje og energiminister Terje Aasland understreker at å tilrettelegge for teknologiutvikling og kompetansebygging innen utvikling av havvind er viktig for regjeringen. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Marin Energi Testsenter får konsesjon til utvidelse av demonstrasjonsanlegg på Karmøy.

Olje- og energidepartementet (OED) har behandlet klagene på NVEs vedtak om konsesjon til Marin Energi Testsenter (MET) for utvidelsen av demonstrasjonsanlegget for flytende energiproduksjon med tilhørende nettilkobling utenfor Karmøy. Departementet opprettholder NVEs vedtak om å gi konsesjon.

Ikke godt nok

Departementet har gjennomført en grundig vurdering av klagene. I klagene ble det vist til at kunnskapsgrunnlaget og konsekvensutredningene ikke var gode nok. De ga også uttrykk for at det ikke kan bli gitt konsesjon på grunn av etableringen av Vestkysten landskapsvernområde på Karmøy. Det ble også vist til at føre-var-prinsippet ikke var tilstrekkelig vektlagt i NVEs vedtak.

Klagene har ikke fått medhold fra departementet, men departementet har fastsatt ytterligere vilkår i konsesjonen.

82,7 MW

Olje- og energiminister Terje Aasland uttaler i en pressemelding fra departementet at de vil tilrettelegge for teknologiutvikling og kompetansebygging som en del av regjeringens havvindsatsing.

– Dette er viktig blant annet for å få kostnadene ned. MET-sentret gjør allerede en viktig jobb med å teste teknologien både for selve kraftproduksjonen og for miljøet. Med denne utvidelsen kan de teste enda flere teknologier, sier han.

Konsesjonen omfatter en samlet installert effekt på inntil 82,7 MW fra anlegget og en 66 kV kabel fra demonstrasjonsanlegget til Skudeneshavn transformatorstasjon. Her er det plass til seks testplasser som kan brukes til å teste ulike typer teknologier, som blant annet flytende havvindturbiner og bølge-, havstrøm- og flytende solkraftverk.

Undersøkelser

Det er blant annet satt vilkår om før- og etterundersøkelser, og dessuten studier av hvordan tiltakene påvirker naturmangfoldet. Studier av for eksempel fugle- og flaggermuskollisjoner og -unnviking, sammen med uttesting av mildnende tiltak for disse, kan være et vesentlig positivt bidrag til havvindutbyggingen som er planlagt på Utsira Nord og andre steder. Det er også behov for mer kunnskap om påvirkninger på marine arter og naturtyper.

Departementet mener det er viktig å bruke demonstrasjonsanlegg til slike studier. Det bør derfor tilrettelegges for at ulike aktører kan gjennomføre studium knyttet til anlegget.