Elva Tverråna i Mandalsvassdraget skal ikke bygges ut. Akkurat her skulle inntaket blitt bygd. Foto fra konsesjonssøknaden

NVE har avslått konsesjonssøknaden med begrunnelse i for store miljøinngrep kontra for lite kraft.

Det er Sørkraft Prosjektutvikling AS som står bak søknaden. NVE skriver i sin begrunnelse at en utbygging vil føre med seg store terrenginngrep som er negative for landskap og friluftsliv.

En årlig produksjon i kraftverket på 3,6 GWh, som svarer til produksjonen til om lag 180 husstander, kan ikke bære disse ulempene.

Avbøtende tiltak ikke lønnsomt

Sørkraft ville utnytte et fall på 70 meter i nedre del av elven Tverråna i Lindesnes kommune på Sørlandet. Etter NVEs syn vil nødvendige avbøtende tiltak svekke lønnsomheten til prosjektet i for stor grad.

– Utbyggingen ville også hatt negativ påvirkning på fisk i et nasjonalt laksevanndrag og en lokalt viktig bekkekløft, uttaler seksjonssjef Carsten Stig Jensen i NVE i en pressemelding.