balsfjord skillemoen rein
Bildet viser linjen Statnett har bygget mellom Balsfjord og Skillemoen i Alta. Arkivfoto: Statnett

Regjeringen legger i dag frem en bred tiltakspakke for å bedre ivareta reindriften ved utbygging av energi, og foreslår å skyte flere rovdyr.

– Vi må trekke lærdom av det høye konfliktnivået mellom reindrift og energi som vi nå ser, fra tilbakemeldingene fra reindrifta selv og ikke minst fra Fosen-saken. Tiltakspakken skal bidra til å legge til rette for videre utbygging av nødvendig kraft og nett i Midt- og Nord-Norge, samtidig som reindriftens interesser skal ivaretas slik at de kan bygge videre på næringen sin i et generasjonsperspektiv, sier olje- og energiminister Terje Aasland, i en pressemelding.

Tiltakspakken består av virkemidler fra flere departementer.

Penger fra vindkraften

Et av tiltakene ble varslet allerede i forbindelse med framleggelsen av statsbudsjettet for 2024, nemlig at det settes av et beløp tilsvarende 0,2 øre/kWh av vindkraftproduksjonen til lokale formål som natur, reindrift og eventuelt andre formål som er direkte berørt av arealbruken.

Den videre oppfølgingen av ordningen skal ta utgangspunkt i at reindriften som berøres direkte av konkrete vindkraftprosjekter, skal sikres en del av verdiskapingen som prosjektene skaper.

Skyte flere rovdyr

Et annet tiltak handler om å skyte flere rovdyr. Klima- og miljødepartementet vil gi Miljødirektoratet i oppdrag å utrede reduksjon av bestandsmålene for gaupe og jerv med mål om å redusere belastningen for reindriften i de tre nordligste forvaltningsregionene for rovvilt.

Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet vil gi Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet i oppdrag å raskt, innen kalvingsperioden starter i 2024, vurdere og foreslå tiltak som reduserer rovvilttrykket i reinbeiteområdene. Herunder skal det vurderes:

  • muligheter for raskere behandling av søknader om
  • skadefellingstillatelser
  • endring av tidsfrister i akutte skadesituasjoner
  • tilgang til virkemidler for kommunale skadefellingslag/innføring av skadefellingsforskrift
  • ytterligere delegering av myndighet for betinget skadefelling til statsforvalteren i kalvingsperioden for tamrein, og eventuelt at rovviltnemndene fastsetter egne kvoter for betinget skadefelling i denne perioden.

Mer medvirkning

Det skal legges bedre til rette for reindriftens medvirkning i arealprosesser, og for at både planmyndigheter og reinbeitedistriktene har kapasitet til å gjennomføre prosessene på en god måte.

Regjeringen vil vurdere behovet for generelle endringer i prosessreglene, for å se på muligheter for tidligere rettslig avklaring av ugyldighetsanførsler i konsesjons- og ekspropriasjonssaker.

Videre gis Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å oppdatere kunnskapsgrunnlaget om reindrift og energi, på samme måte som det ble gjort i oppfølgingen av nasjonal ramme for vindkraft på land. NVEs oppdatering skal også peke på eventuelle behov for ny kunnskapsinnhenting.

– Dårlig stil

Hele prosessen kan imidlertid synes å ha kommet skjevt ut. Riktignok skriver regjeringen i sin pressemelding at departementene som er ansvarlig for de ulike tiltakene, vil gjennomføre konsultasjoner med Norske Reindriftsamers Landsforbund og Sametinget «i henhold til samelovens bestemmelser». Men politisk rådgiver i Norske Samers Riksforbund, Sandra-Márjá West, sier på NRKs Nyhetsmorgen at hun føler de ikke blir tatt på alvor, og at de ble kjent med de foreslåtte tiltakene gjennom media.

– Regjeringen har igangsatt dette arbeidet uten noen som helst form for dialog eller konsultasjon med Sametinget, og det synes jeg er en dårlig stil fra regjeringen. Men vi kommer til å se på de foreslåtte tiltakene, og foreslå egne tiltak som vi mener kan dempe konfliktene, sier hun til NRK.

Ørn

Hun viser til at tiltakene regjeringen har foreslått, stort sett går på å styrke statlig og kommunal forvaltning.

– Det er få tiltak som styrker reindriftens kapasitet til å være i disse areal- og inngrepsprosessene, sier hun.

West er positiv til forslagene om å ta ut mer rovdyr.

– Men det er ikke nevnt ørn, som er den største skadeforvolderen under reinkalvinga. Og færre rovdyr vil ikke gjøre skader fra vindturbiner mindre, sier hun.