nordberg
Inga Nordberg, fungerende vassdrags- og energidirektør i NVE. Foto: NVE

For ny kraftproduksjon som skal vurderes i den samlede prosessen, må det sendes inn en formell melding innen 22. april.

Høsten 2023 kunngjorde Regjeringen at NVE skulle prioritere konsesjonsbehandling av kraftprosjekter i Finnmark.

–  Normalt behandler vi søknader enkeltvis etter hvert som de kommer inn. I Finnmark legger vi opp til en felles behandling av prosjekter, sier Inga Nordberg, fungerende vassdrags- og energidirektør i NVE, i en pressemelding.

En samlet behandling vil ifølge NVE gjøre det enklere å sammenligne kraftprosjekter.

Mer effektivt

Det er et mål for regjeringen å få ny kraftproduksjon på nett innen 2030. NVE har satt fristen for å levere meldinger for kraftproduksjon for å opprettholde en god fremdrift i arbeidet.

– Begrenset kapasitet i strømnettet gjør at det kun er mulig å bygge noen få nye kraftprosjekter i Finnmark. Derfor vil vi så tidlig som mulig prioritere hvilke prosjekter som skal behandles i denne runden. Hensikten med dette er å redusere belastningen for høringspartene. Det gjør også prosessen mer effektiv for alle involverte, sier Nordberg.

Prioritering

NVE vil blant annet prioritere mellom sakene på grunnlag av at:

  • kommunen vil gjennomføre områderegulering
  • prosjektet inneholder dokumentasjon på medvirkning fra reindriften i utredningene og en avtale om avbøtende og kompenserende tiltak, i tråd med Stortingsmeldingen om vindkraft på land
  • prosjektet samsvarer med Finnmarks fylkeskommunes regionale plan for vindkraft

Samråd med kommunene

Etter at NVE har gjort en første vurdering av prosjektene, vil de i samråd med kommunene prioritere hvilke prosjekter som tas til behandling, avklare hvordan behandlingen skal koordineres og sette tidsfrister for en felles høring.

– NVE vil jobbe tett med kommunene i Finnmark denne våren, og håper at den samlede prosessen skal gi en etterspurt forutsigbarhet. Vi regner med at de meldingene som er aktuelle, vil bli sendt på høring i løpet av høsten. I den første høringsrunden er hovedmålet å få innspill til hvilke temaer som bør utredes nærmere i prosjektsøknadene. Her sitter både lokalbefolkning, organisasjoner og myndigheter med avgjørende kunnskap, sier Nordberg.

Høring i august

NVE ønsker å sende de prioriterte prosjektene på høring fra august 2024.

Det er mange faktorer som kan påvirke den videre fremdriften. Blant annet kan behov for tilleggsutredninger føre til en ekstra feltsesong. At prosjektene som tas til behandling er godt utredet og holder god kvalitet, er derfor avgjørende for å holde en effektiv tidsplan, understreker NVE.