mast
Foto: Øyvind Zambrano Lie

Ny forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering trådte i kraft 1. januar.

– Den nye forskriften skal gjelde før, under og etter kraftrasjoneringer. I ny forskrift er det gjort endringer blant annet når det gjelder å tydeliggjøre ansvar og roller, prinsipper for fordeling av energi ved kraftrasjonering, og prinsipper for valg og bruk av virkemidler, sier seksjonssjef Ann Myhrer Østenby i NVE i en pressemelding.

Kvotesatsene som nettselskapene skal planlegge for under rasjonering er også justert, mens planlegging av sonevis roterende utkobling utgår.

NVE skal også som rasjoneringsmyndighet utarbeide egne rasjoneringsplaner for store sluttbrukere. Det er også tatt inn en egen hjemmel om pålegg om rapportering av produksjonsstatistikk eller prognoser for vannkraftproduksjon. Etter høringsrunden har NVE i tillegg gjort språklige endringer og presiseringer i forskriften.

NVE mottok 45 høringsinnspill, som i hovedsak var positive til forslaget. På en rekke områder er det pekt på behov for ytterligere å tydeliggjøre forskriften, og NVE har gjort flere justeringer.

– Flere av høringsinnspillene gir grunnlag for utdyping i veilederen, heller enn justeringer i forskriften. Vi vil oppdatere og publisere ny veileder så snart som mulig, sier Østenby.