goliatvind
Den planlagte havvindparken skal ligge 5-10 kilometer fra Goliat-plattformen. Illustrasjons: Goliatvind

- Grundige prosesser er viktig, skriver NVE i sitt høringssvar.

  • Mona Kvåle

26. oktober leverte GoliatVind AS melding om igangsatt planlegging av sitt demonstrasjonsanlegg for flytende havvind, på 75 MW, et prosjekt Energiteknikk tidligere har omtalt.

For å bli ferdig i 2027, må selskapet ha konsesjonsvedtak allerede i august 2024. GoliatVind planlegges utenfor de 20 identifiserte utredningsområdene for havvind, noe NVE bemerker i sitt høringssvar:

«På generelt grunnlag mener NVE at det må kreves en særskilt begrunnelse for å konsesjonsbehandle havvindprosjekter som ligger utenfor de identifisere områdene»

I tillegg skriver NVE at prosjektet prosjektet ligger innenfor et område foreslått som «Særlig verdifulle og sårbare områder «(SVO).

«Når det gjelder konsekvenser for miljø-, nærings- og samfunnsinteresser, vil vi presisere viktigheten av grundige prosesser, for å sikre biologiske verdier og andre brukere av havets legitime interesser i området»

Grundige prosesser

Bak selskapet Goliatvind AS står Source Galileo Norge AS, Odfjell Oceanwind AS og det japanske kraftselskapet Kansai.

Fiskeri-organisasjonen Fiskebåt har advart mot prosjektet, og mener det er svært uheldig at det aksepteres «ad hoc-utbygginger» av vindkraft i områder som ikke inngår i utredningsområdene som staten gjennom NVE har lagt til grunn. De har også advart om at det ligger et viktig gyte- og vandringsområde for lodde i området, og at det får negative følger for blant annet torskefisket. Og Fiskebåt får langt på vei støtte fra NVE som skriver i sitt høringssvar at vurdering av klimatilpasning og naturfare ved anlegget bør inngå som en naturlig del av utredningsprogrammet.

«Når det gjelder konsekvenser for miljø-, nærings- og samfunnsinteresser, vil vi presisere viktigheten av grundige prosesser, for å sikre biologiske verdier og andre brukere av havets legitime interesser i området.»

Betydning for kraftsituasjonen

Demonstrasjonsanlegget til Goliatvind er planlagt med fem vindturbiner á 15 MW, plassert på Odfjell Oceanwinds halvt-nedsenkbare flyterfundament med turbin plassert i sentrum.
Goliat-plattformen (FPSO) er allerede forsynt med strøm fra 110 kV-kabel (75 MW) fra Hyggevatn transformatorstasjon i Hammerfest, og denne kan også brukes til å overføre produsert strøm fra havvindanlegget.

NVE skriver i sitt høringssvar at GoliatVind gir en viss nettoforbedring av kraftsituasjonen i Finnmark, uten at det trolig vil gi noen negative utfordringer for kraftsystemet av betydning.