goliat
Goliat-plattformen nordvest for Hammerfest. Foto: T3n60/Wikimedia Commons

For å bli ferdig i 2027, må selskapet ha konsesjonsvedtak allerede i august 2024.

26. oktober leverte Goliatvind AS melding om igangsatt planlegging av sitt demonstrasjonsanlegg for flytende havvind, på 75 MW, et prosjekt Energiteknikk tidligere har omtalt.

Bak selskapet Goliatvind AS står Source Galileo Norge AS, Odfjell Oceanwind AS og det japanske kraftselskapet Kansai.

Siden Goliatvind er et demonstrasjonsprosjekt som tilknyttes eksisterende infrastruktur på Goliat-feltet, søker Goliatvind AS om unntak fra reglene om åpning av areal etter havenergilova § 2-2, slik at søknaden om konsesjon til demonstrasjonsanlegget kan behandles uten forutgående åpning av arealet.

Må gire om

Fiskeri-organisasjonen Fiskebåt har advart mot prosjektet, og mener det er svært uheldig at det aksepteres «ad hoc-utbygginger» av vindkraft i områder som ikke inngår i utredningsområdene som staten gjennom NVE har lagt til grunn. De har også advart om at det ligger et viktig gyte- og vandringsområde for lodde i området, og at det får negative følger for blant annet torskefisket.

Likevel legges det opp til at myndighetene skal behandle prosjektet svært raskt, i et helt annet tempo enn det som har karakterisert myndighetenes havvind-behandling de siste årene. I meldingen har selskapet nemlig stilt opp en tidsplan for hva som er nødvendig framdrift i konsesjonsprosessen for å rekke oppstart i 2027, som er målet.

Etter innleveringen av meldingen med forslag til konsekvensutredningsprogram som altså ble levert på tampen av oktober, forutsetter selskapet at konsekvensutredningsprogrammet behandles i løpet av to til tre måneder, og at det godkjennes allerede i januar 2024.

Deretter ser utbyggeren for seg tre til fire måneder med konsekvensutredning, før konsesjonssøknaden og konsekvensutredningen sendes inn til myndighetene i april. Så skal konsesjonssøknaden og konsekvensutredningen behandles av myndighetene i løpet av tre til fire måneder, før et konsesjonsvedtak skal komme i august. Altså om trekvart år.

Strøm til Hammerfest

goliatvind
Hver turbin er planlagt med 14-15 MW, med rotordiameter på mellom 220-260 meter. Høyden fra flyterfundamentet til navet i turbinen (senter i rotoren) blir på mellom 135-170 meter. Hvert fundament har seks anker, hver med en ankerline med en horisontal lengde på 1 700 meter. Illustrasjons: Goliatvind

Demonstrasjonsanlegget er planlagt med fem vindturbiner á 15 MW, plassert på Odfjell Oceanwinds halvt-nedsenkbare flyterfundament med turbin plassert i sentrum.

Goliat-plattformen (FPSO) er allerede forsynt med strøm fra 110 kV-kabel (75 MW) fra Hyggevatn transformatorstasjon i Hammerfest, og denne kan også brukes til å overføre produsert strøm fra havvindanlegget.

Tilknytningen til Goliat FPSO gjør prosjektet godt egnet til å nå målsetningen om å være i drift i løpet av 2027, da det ikke er identifisert behov for utvidelser av nettanlegget på land.

«Med en god konsekvensutredning og miljøoppfølgingsplan forelås det at prosjektet kan følge et hurtigspor for konsesjonsbehandling. For å oppnå målet om etablering av demonstrasjonsanlegget, må prosjektet komme i gang med konstruksjonsfasen tidlig slik at leverandørmarkedet kan modnes før de større utlyste havvindparkene setter i gang med sin byggefase. Dette krever en komprimert konsesjonsfase slik at investeringen kan bli bekreftet i løp», skriver Goliatvind AS.

Goliatvind

 • Vindturbintype: 14-15 MW
 • Total effekt: 75 MW
 • Forventet energiproduskjon: 320 GWh/år
 • Netto kapasitetsfaktor: 49
 • Gjennomsnittlig vindhastighet ved hub-høyde: 9,4 m/s
 • Foreslått prosjektareal: 57 kvadratkilometer
 • Avstand til nærmeste kyst: 66 kilometer (Sørøya)
 • Avstand til Hammerfest: 95 kilometer
 • Avstand til Goliat FPSO: 5-11 kilometer
 • Havdybde: ca. 300-400 meter
 • Høyeste dimensjonerende signifikante bølgehøyde (50-års bølgehøyde: 15,5 meter
 • Type flyter: Halvt nedsenket stålflyter fra Odfjell Oceanwind
 • Avstand mellom hver turbin: 2-4 kilometer

Kilde: Goliatvind AS