kraftledning snø
Foto: Statnett

Statnetts samlede investeringer i 2023 var på 6.078 millioner kroner, opp fra 4.985 millioner kroner året før.

Av dette ble rundt en milliard kroner investert i digitalisering, skriver selskapet i en melding.

Statnett-konsernets underliggende resultat etter skatt økte i 2023 med 993 millioner kroner til 1.585 millioner kroner.

Tillatt inntekt økte i 2023 med 1.150 millioner kroner til 16.675 millioner kroner.

Konsernets driftskostnader ble redusert med 1.413 millioner kroner, fra 13.147 millioner kroner til 14.560 millioner kroner.

Kraftig i minus

Statnett-konsernets regnskapsførte årsresultat ble et underskudd på 2.617 millioner kroner i 2023, mot et positivt resultat på 5.949 millioner kroner i 2022.

Det regnskapsmessige resultatet endte i 2023 med et underskudd på grunn av reduserte tariffer, nedgang i flaskehalsinntekter og tilbakeføring av merinntekt. Etter rekordhøye flaskehalsinntekter i 2022 ble det vedtatt å tilbakeføre merinntekt direkte til netteiere i underliggende nett. Statnett benyttet seg av dette både i 2022 og 2023.

Regnskapsmessig resultat vil variere avhengig av fastsatte tariffer og flaskehalsinntekter. Forskjellen mellom regnskapsmessig resultat og underliggende resultat, omtalt som mer- eller mindreinntekt, skal balanseres ut gjennom endring i tariffer, slik at Statnetts regnskapsmessige akkumulerte inntekter over tid tilsvarer regulert tillatt inntekt.

Regnskapsførte driftsinntekter ble 11.600 millioner kroner i 2023, som er 11.393 millioner kroner lavere enn i 2022, skriver Statnett.

Det underliggende resultatet er det som best gjenspeiler Statnetts finansielle resultater, skriver selskapet. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) setter en grense (tillatt inntekt) for Statnetts inntekter. Underliggende resultat er basert på regulert tillatt inntekt.

– Solid resultat

Økningen i underliggende resultat i 2023 skyldes hovedsakelig økt tillatt inntekt. Driftskostnadene gikk betydelig ned i 2023, men ble motvirket av høyere finanskostnader.

– Statnett leverer et solid underliggende resultat i 2023. Samtidig har vi lykkes med å tilbakeføre mye av de ekstraordinære flaskehalsinntektene i 2022. Dette bidrar til å balansere ut de høye regnskapsmessige inntektene i 2022, som planlagt, sier Cathrine Lund Larsen, finansdirektør i Statnett.