laks i foss
Illustrasjonsfoto: AdobeStock

ReAdapt-prosjektet skal forutsi hvordan ekstreme klimahendelser påvirker laksen, og hvilke avbøtende tiltak som vil trenges i vannkraften.

ReAdapt-prosjektet skal bidra til at vannkraftsystemet tilpasses klimaendringene. Laksen får spesiell oppmerksomhet.

Når klimaet endrer seg, endres også nedbørsmønster, avrenning og temperaturforhold. Det gir både nye utfordringer og muligheter for norsk vannkraft.

ReAdapt er et nytt kompetanse- og samarbeidsprosjekt der forskningsinstitusjoner og vannkraftprodusenter sammen skal finne ut av hvordan vannkraftsystemet kan tilpasse seg klimaendringene, skriver SINTEF Energi i en pressemelding.

Miljødesign

Målet er å øke og tilpasse vannkraftproduksjonen til framtidas behov, samtidig som biomangfold i og langs vassdragene opprettholdes i velfungerende økosystemer. Her skal miljødesign spille en viktig rolle.

ReAdapt har fått finansiering fra Forskningsrådet, og er ledet av SINTEF Energi. Vannkraftprodusentene Statkraft, Eviny og Å Energi er med, sammen med forskningspartnerne NTNU, NINA, University of Waterloo og Universidad Politécnica de Madrid. Prosjektet samarbeider også med Energiforsk i Sverige og Norsk Regnesentral.

Prosjektet skal studere tre caser rundt om i landet som til sammen vil konkretisere hvordan vi kan tilpasse vannkraft til klimaendringer.

Laksen reagerer raskt

Laks får spesiell oppmerksomhet i ReAdapt, siden dette er en art som reagerer relativt raskt på endringer i de fysiske forholdene. Prosjektet skal se nærmere på laks gjennom eksperimentelle studier på NINAs forsøksstasjon på Ims i Sandnes i Rogaland.

– På Ims skal vi se hvordan laksen reagerer på ulike vannføringer og vanntemperaturer. Dette skal igjen brukes i modeller for vekst og utvikling av laks. Sammen med modeller for klima, hydrologi og kraftproduksjon kan vi forutsi hvordan ekstreme klimahendelser påvirker laksen, og videre hvordan vi kan tilpasse vannkraft og sette inn avbøtende tiltak for å sikre både kraftproduksjon og laks i framtidas klima, sier SINTEF-forsker Ana Adeva-Bustos i meldingen.

Ekstreme hendelser

Ekstreme hendelser kan være mer nedbør enn det som har vært normalen, eller at det enkelte steder blir tørrere. Varmere klima vil også gi varmere vann som vil påvirke laks og økosystemet. Vannkraft gir muligheter for å bøte på disse klimaendringene ved å for eksempel slippe ut mer vann med riktig temperatur i elvene.

Ti ulike scenarier for hvordan klima og ekstremhendelser kan utvikle seg skal brukes i forskningen.

– For å beregne tilsig, vannføring og vanntemperatur bruker vi hydrologiske modeller med inngangsdata fra nedskalerte klimamodeller, mens kraftsystemmodeller skal brukes for å finne framtidig energiproduksjon, strømpriser og hvordan drift av magasin og kraftverk blir, sier Adeva-Bustos.