krossberg trafostasjon
Terrengmodell av Krossberg transformatorstasjon sett fra sør. Illustrasjon: Statnett

Statnett og Lnett får konsesjon til å bygge nye Krossberg transformatorstasjon i Stavanger.

Samtidig har de fått lov til å rive deler av Stølaheia transformatorstasjon.

– Dagens transformatorstasjon på Stølaheia ble oppført på 1980–tallet og må erstattes. Nye Krossberg transformatorstasjon vil være et viktig tiltak for å forbedre forsyningssikkerheten og legge til rette for økt forbruk på Nord–Jæren. Det er bakgrunnen for at vi har gitt tillatelse til å bygge et nytt anlegg, sier Ingrid Myrtveit, seksjonssjef i NVE, i en pressemelding.

I dag er det ikke tilstrekkelig reserve i kraftnettet på Nord-Jæren. Samtidig forventer Statnett en økning i strømforbruket i området.

Statnett har fått tillatelse til å utvide og å bygge om Stølaheia transformatorstasjon til et innendørs anlegg med spenningsnivå på 420 kilovolt.

Videre har NVE gitt Statnett og Lnett tillatelse til å legge to eksisterende luftledninger nord for stasjonen som kabel i bakken, og legge om en jordkabel sør for stasjonen.

Opprinnelig søkte Statnettt om å bygge ny transformatorstasjon i Tingbøskogen med et åpent, luftisolert anlegg. Slike anlegg krever større arealer. Etter innspill og innsigelser i konsesjonsbehandlingen, har Statnett utredet et alternativ med utvidelse av dagens Stølaheia stasjon ved bruk av et gassisolert anlegg (GIS) som er mindre arealkrevende, skriver Statnett i en melding.