kraftlinjer gol
Kraftlinjer ved Gol i Hallingdal. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Men det vil fortsatt kunne bli forskjeller i kraftprisen mellom NO1, NO2 og NO5.

Statnett har i dag sendt markedsmelding om overføringskapasiteter sommeren 2024 i det sentrale strømnettet i Sør-Norge.

Nye tiltak er i ferd med å komme på plass som i noen grad vil øke overføringskapasiteten mellom prisområdene, men det vil fortsatt kunne bli forskjeller i kraftprisen mellom NO1, NO2 og NO5, skriver Statnett i en pressemelding.

Stor begrensning

Den store begrensningen i overføringskapasiteten inn til NO2 er nettet nord-sør på Vestlandet. Gjennom vinteren har dette til tider gjort det nødvendig å begrense importen over mellomlandsforbindelsene for å håndtere kraftflyten motsatt vei, ut av NO2 til resten av Sør-Norge.

– Statnett er i gang med omfattende investeringer som trinnvis vil styrke nettet fra Sauda og nordover, og mellom Sørlandet og Østlandet, men effekten av disse ligger noe fram i tid. Stor nettutbyggingsaktivitet gir i tillegg planlagte driftsstanser ulike steder i nettet, og redusert kapasitet inn til NO2. Vi er nå ferd med å gjennomføre en rekke tiltak som på kort sikt vil bidra til å sikre mest mulig effektiv utnyttelse av det nettet vi har i dag, sier Peer Olav Østli, konserndirektør for Systemdrift i Statnett, i meldingen.

Lite handlingsrom

Strømnettet i Sør-Norge er allerede høyt utnyttet, og det er ikke stort handlingsrom for å øke overføringskapasiteten mellom prisområdene på kort sikt. Statnett har etter en grundig gjennomgang likevel funnet tiltak som vil bidra til økt kapasitet de nærmeste årene.

Det er først og fremst eldre ledninger med liten kapasitet som er begrensende for overføringskapasiteten inn til NO2.  Statnett arbeider systematisk med å temperaturoppgradere begrensende ledninger. Temperaturoppgradering gjør at en luftledning tåler høyere temperatur og dermed kan overføre mer strøm, skriver Statnett.

Vurderer ytterligere tiltak

Ledningene på Vestlandet er blant de som har høyest prioritet. I tillegg vil det etableres Dynamic Line Rating (DLR) på flere ledninger. DLR gir bedre informasjon om faktisk strømoverføring og kjøleforhold på den enkelte ledning, slik at kapasitetsgrensen kan settes mest mulig korrekt. Til høsten skal flytbasert markedskobling innføres. Det innebærer å benytte prisområder sammen med mer detaljert informasjon om det fysiske strømnettet for å angi, beregne og utnytte overføringskapasitet til kraftmarkedet bedre.

– Våre analyser viser at det tidvis vil være begrensninger i nettet inn og ut av NO2 de nærmeste årene. Som systemansvarlig benytter vi alle virkemidler vi har tilgjengelig og som er hensiktsmessige for å sørge for så god overføringskapasitet i nettet som mulig. Vi vurderer også kontinuerlig ytterligere tiltak som kan gi høyere utnyttelse av nettet, samtidig som drifts- og forsyningssikkerheten ivaretas. På sikt forventer vi at markedsutviklingen i Norge og Europa i kombinasjon med nettforsterkninger vil bidra til likere priser, sier Østli.

Tiltak for økt kapasitet i 2024:

  • Temperaturoppgradering av 300 kV-ledningene Samnanger-Mauranger, Blåfalli-Sauda og Husnes-Børtveit
  • Statnett har søkt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om å kunne fravike fra standard krav til bakkeavstand for å kunne ha høyest mulig kapasitet på eldre 300 kV-ledninger
  • Tilrettelegge for temperaturoppgradering av 300 kV Flesaker-Hof-Tveiten i forkant av den planlagte spenningsoppgraderingen av denne ledningen
  • Installere DLR på 300 kV-ledningene Blåfalli-Mauranger, Blåfalli-Sauda og Tokke-Flesaker. Ekstra kapasitet fra DLR utnyttes foreløpig kun i den løpende systemdriften, men vil etter hvert også bidra til økt overføringskapasitet i markedene
  • Innføring av flytbasert markedskobling