Nore 1 kraftverk i Numedal var et av de tre kraftverkene som DSB Region Øst-Norge besøkte i fjor. Med sine 217 MVA generatorkapasitet er kraftverket for lite til å være med i NVEs nye utvidede tilsynsordning. (Foto: DSB)

Det har i svært begrenset grad blitt ført tilsyn med de de tekniske anleggene i landets mange kraftverk. De to tilsynsorganene, DSB og NVE, har kapasitet til bare å besøke et fåtall anlegg hvert år.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har årlig hatt stedlig tilsyn med i underkant av ti kraftverk i året. Norges vassdrags- og energidirektorat  (NVE) startet med slike tilsyn først for to år siden, og regner med å kunne gjennomføre tre-fire besøk i året.

Ifølge NVE er det i alt  336 kraftverk her i landet som har en  installeret effekt på minst 10 MW (megawatt). I tillegg kommer 637 småkraftverk i effektområdet 1-10 MW.

På bakgrunn av den avslørende rapporten etter fjorårets tilsynsbesøk i Nore 1 kraftverk i Numedalen, har DSB signalisert at de vil prioritere tilsyn av kraftverk fremover. I tillegg ønsker de å besøke småkraftverk. Men direktoratet har begrenset kapasitet til å trappe opp sin virksomhet i forhold til det store antallet objekter det skal føre tilsyn med, ikke minst i nettvirksomheten. 

Det samme gjelder for NVE, selv om direktoratet for to år siden bestemte seg for å utvide sitt tilsyn med kraftverkene til også å omfatte de mekaniske og elektriske komponentene i kraftstasjonen. Tidligere har NVE besøkt kraftverk som ledd i sitt beredskapstilsyn, men da begrenset til sikring og kontroll mot at uvedkommende kan få adgang til i anlegget.

Dette blir bekreftet av sjefingeniør Helge Ulsberg i beredskapsseksjonen i NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat.

Må prioritere de største

– Av hensyn til vår begrensede kapasitet, har vi valgt å prioritere de største og viktigste kraftverkene, de som er kategorisert i klasse 3 og har aggregater med en samlet kapasitet på minst 250 MVA. Vi regner med å kunne gjennomføre tre-fire slike tilsynsbesøk i året, sier Ulsberg. Han medgir at det nok vil kunne ta over tjue år før NVE har vært på tilsyn i alle disse kraftverkene, med mindre dette prioriteres høyt. I tillegg vil det altså være et langt større antall som ikke vil få besøk av NVE.

Ulsberg påpeker at NVE i sitt tilsyn har fokus på de større anleggene, enten det er nett eller kraftverk. – Vi må plukke ut de som har størst betydning. Det gjelder ikke minst kraftverkene til Statkraft og øvrige store produsentene, sier Ulsberg, som legger til at Nore 1 ikke er stort nok til å tilhøre gruppen kraftverk som NVE prioriterer i sitt tilsyn.

Kan være utbredt problem

Ulsberg ser ikke bort fra at det kan finnes flere kraftverk med gamle oljeisolerte kabler som kan ha dårlig isolasjonsfasthet, slik som på Nore 1. Han viser til at de fleste kraftverkene her i landet er bygget før 1980 da det ble vanlig med pex-kabler. Kabelanleggene er vanligvis de man venter lengst med å skifte ut, sammenlignet med andre komponenter i kraftstasjonene som svekkes etter en viss levetid.  

– Det er et klart krav i energilovforskriften om at anleggene i kraftverk skal vedlikeholdes og moderniseres, slik at kraftverket har en tilfredsstillende driftssikkert og man kan unngå havari. Dette gjelder også for det elektriske kabelanlegget i kraftstasjonene, sier sjefingeniør Helge Ulsberg i NVE.