vestas mølle

OED lar Norsk Vind Energi bygge 200 meter høye møller på Måkaknuten.

I mai 2017 godkjente Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at den installerte effekten i Måkaknuten vindkraftverk kunne økes fra det planlagte 66 MW til 99 MW. Vindparken, som skal få en produksjon på 350 GWh/år, skal bygges i den såkalte Bjerkreimsklyngen i Gjesdal og Bjerkreim kommuner i Rogaland.

Ifølge søknaden skulle ikke den økte effekten gjøre turbinene vesentlig større, noe NVE tok for god fisk. Dette viste seg ikke å stemme.

200 meter høye

I miljø-, -transport og anleggsplanen, sendt inn i november 2017 og mars 2018, gikk det nemlig fram at turbinene økte fra 150 til 200 meter. Navhøyden ble 37 meter høyere, tipphøyden 50 meter høyere og rotordiameteren 26 meter større enn det som lå til grunn i konsesjonssøknaden. Alt ble likevel godkjent av NVE.

Økningen førte til klager fra Rogaland fylkeskommune og Forum for natur og friluftsliv Rogaland, som blant annet fryktet for konsekvensene for rovfugl og hubro. De mente NVEs vedtak innebar brudd på en rekke forskrifter og at en så stor økning i turbinhøyden burde utløst ny behandling og avvisning av søknaden.

OED godkjente

Klagen førte til at Olje- og energidepartementet (OED) ba NVE komme med en vurdering av hva de økte turbinene hadde å si for fuglelivet. NVE konkluderte med at effekten kunvar marginalt negativ, at mulige påvirkninger var usikre og at ingen truede bestander ville bli svekket.

Det har OED valgt å feste lit til, og har godkjent økningen av turbinstørrelsen, går det fram i et brev Energiteknikk har sett.

Departementet viser til at konsesjon til et vindkraftverk ikke gis til en konkret utbyggingsløsning, men til et planområde med en maksimal effektinstallasjon. Senere utvikling og endring av prosjektene er i seg selv ikke noe som utløser konsesjonsbehandling, men noe som avklares i detaljplanene, understreker OED. 

Tvilsomt premiss

Likevel får NVE en ørliten korreks for utformingen av vedtaket.

«Etter departementets vurdering kan det likevel stilles spørsmål ved premissen i vedtaket vedrørende økt installert effekt om at turbinenes ytre mål ville bli tilnærmet likt som lagt til grunn i det opprinnelige konsesjonsvedtaket», skriver OED.

Samtidig understreker departementet at det har vært en utvikling av turbinteknologien med stadig høyere effekt i hver turbin.

«Selv om denne utviklingen har pågått i lang tid, med stadig større effekt i hver turbin, har det i den helt siste tiden vært en akselererende utvikling i høyden på turbinene. På noen år har maksimale høyder gått fra under 150 meter til godt over 200 meter. Etter departementets vurdering kan det derfor ikke legges til grunn at NVE i planendringsvedtaket av 16. mai 2017 burde ha lagt til grunn og vurdert konsekvensene av høyere turbiner», skriver OED. 

Zürich kommunes energiselskap, ewz, kjøpte nylig Måkaknuten vindpark. Norsk Vind Energi AS skal bygge og drifte vindkraftverket. Utebyggingen skal starte umiddelbart. 

Norges Televisjon hadde også klaget på at møllene ble høyere og kan forstyrre TV- og radiosignalene men heller ikke dem ga OED medhold.