Vindmøllestøy kan gi søvnproblemer og mer depresjon for eldre, ifølge dansk forskning.

Et flerårig dansk forskningsprosjekt om mulige sammenhenger mellom støy fra vindmøller og helbredseffekter er nå avsluttet.

I undersøkelsen har forskerne beregnet innendørs og utendørs støy i en rekke boliger som ligger i forskjellig avstand til en vindmølle. Forskerne har så sammenholdt den beregnede støyen i boligen med data om forskjellige helseopplysninger blant beboerne.

Sovetabletter

Slik har forskerne undersøkt om personer som mer utsatt for støy fra vindmøller, har høyere risiko for henholdsvis blodpropp i hjertet, slag, høyt blodtrykk, diabetes, depresjon, søvnforstyrrelser og negative fødselsutfall i graviditeten.

For deltakerne over 65 år viste resultatene en sammenheng mellom høye nivåer på utendørs nattlig vindmøllestøy på over 42 db(A) og økt risiko for innløsning av resepter på sovemedisin og antidepressiva. For deltakerne under 65 år, var det ingen sammenheng.

Forskerne fant også svake indikasjoner på en sammenheng mellom høye nivåer på utendørs vindmøllestøy blant eldre over 65 og førstegangsinnløsning av resepter på medisin til behandling av høyt blodtrykk.

Utelukker mye

Men det ble ikke funnet avgjørende bevis for en sammenheng mellom vindmøllestøy og blodpropp i hjertet og slag.

Det ble heller ikke funnet noen sammenheng mellom langtidsutsettelse for vindmøllestøy og nyoppstått diabetes eller mellom vindmøllestøy under graviditeten og negative fødselsutfall.

I undersøkelsen inngår generelt få sykdomstilfeller og graviditeter blant gruppene som er utsatt for de høyeste støynivåene, og forskerne ønsker derfor at resultatene reproduseres av andre forskere.

Undersøkelsen er gjennomført av forskere fra Kræftens Bekæmpelse og er finansiert av Sundheds- og Ældreministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet samt Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Her kan du lese mer om undersøkelsene.