Wilfred Nordlund mener statens hjemfallsrett er en stor fordel for Norge. Foto: Stortinget

Senterpartiet spør om regjeringen vil gi EU råderett over konsesjonssystemet for vannkraft.

Som Energiteknikk nylig skrev, har Eftas overvåkingsorgan Esa stilt Olje- og energidepartementet en rekke spørsmål for å sikre seg at det norske konsesjonssystemet for vannkraft ikke diskriminerer utlendinger. Lengden på konsesjonene og transparensen i systemet er viktige temaer de tar opp i brevet.

Senterpartiets stortingsrepresentant Wilfred Nordlund, som sitter i Kommunal- og forvaltningskomiteen, har nå sendt et brev til energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) om saken, hvor han viser til Energiteknikks artikkel.

Råderett

«Esa mener bygging og drift av vannkraftverk utgjør en tjeneste etter tjenestedirektivet, og at direktivets regler om tillatelsesordninger må følges ved at prosedyrer for å gi tillatelse er ikke-diskriminerende, objektive og transparente. 

Vurderer regjeringen det slik at dagens regelverk er innenfor eller er konsesjonssystemet det neste regjeringen vil gi EU råderett over å bestemme?», spør Nordlund.

Han viser til at Esa skriver at konsesjonene i Norge både kan gis for en ubegrenset eller en begrenset periode, og at ved konsesjonstidens utløp har staten rett til å kreve vannkraftverket tilbake uten kompensasjon.

«Statens hjemfallsrett er nedfelt i vassdragsreguleringsloven § 28. Det har vært en stor fordel for landet», slår Nordlund fast.

Senterpartipolitikeren viser videre til at Esa er av den oppfatning at vannkraftkonsesjoner utgjør en tillatelsesordning etter tjenestedirektivet, som er innført gjennom tjenestelova i Norge. 

Sak i EU

Nordlund viser videre til at Europakommisjonen har åpnet saker mot syv EU-land (Østerrike, Tyskland, Polen, Sverige, Storbritannia, Frankrike og Portugal), samt gitt en siste advarsel til Italia.

I en pressemelding 7. mars uttaler EU-kommissær Elzbieta Bienkowska: «Vi bygger en energiunion for å garantere sikker, økonomisk overkommelig og fornybar energi for alle. En velfungerende vannkraftsektor spiller en strategisk rolle om vi vil øke andelen fornybar energi i vår energimiks. Derfor må vi sørge for at det er like vilkår på det indre markedet og garantere at selskaper kan gi skaffe seg vannkraft i hele EU».

Energiministeren har ennå ikke svart på Nordlunds spørsmål. Energiteknikk har tidligere stilt OED spørsmål om saken, og fått som svar at departementet vil svare Esa innen svarfristen 3. juni.