Området Sandskallen-Sørøya Nord, nordvest for Hammerfest, kan ifølge OED egne seg for havvind. Illustrasjon: OED

Men vindressursen er langt dårligere enn i den sørlige Nordsjøen.

Tirsdag la Olje- og energidepartementet fram sitt forslag til hvilke områder som skal åpnes for havvind-utbygging. 

Som VG meldte, foreslår departementet et område de ikke har snakket om før, Sandskallen-Sørøya Nord, nordvest for Hammerfest.

Både bunnfast og flytende

En vindpark der skal gjøre det enklere for Equinor å elektrifisere Melkøya-anlegget, hvor det slippes ut om lag en million tonn CO2 årlig.

Området ligger ca. 14 kilometer fra kysten, og hele området ligger innenfor grunnlinjen.

Gjennomsnittsdybden i området er 89 meterr, men variasjonen i dybden gjør at området kan egne seg for både bunnfast og flytende teknologi, ifølge høringsnotatet.

NVE har lagt til grunn at området i dag kan bygges ut med mellom 100 og 300 MW, basert på en vurdering av hvor stor produksjon som kan knyttes til nettet på land.

Nærheten til land gjør det ifølge departementet mulig å bygge ut en vindpark med vekselstrømkabler til land.

Middelmådig vindressurs

Vindforholdene er imidlertid ikke de beste, med en estimert effektfaktor på ca. 40 prosent, som tilsvarer en brukstid på 3500 timer per år.

Men nærheten til land gjør det mulig med lave drifts- og investeringskostnader, påpeker departementet.

Sandskallen-Sørøya Nord var ikke et område NVE foreslo å åpne i sin vurdering de gjorde i fjor, hovedsakelig på grunn av begrenset nettkapasitet.

Men i forbindelse med arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft foreslo NVE i vår et område på land i nærheten av Sandskallen-Sørøya Nord som ett av de best egnede områdene for vindkraft på land.

Direktoratet pekte da også på muligheten for økt kraftforbruk i området.

«Departementet slutter seg til NVEs vurderinger i forbindelse med nasjonal ramme, og legger vekt på at området legger til rette for utbygging av bunnfast vindkraft mye nærmere land enn områdene i sørlige Nordsjø. Området kan også bygges ut med vekselstrømstilkobling. Nærheten til land gjør det mulig med mindre utbygginger, for eksempel demonstrasjonsprosjekt», skriver OED.

Flytende ved Utsira

Det andre området departementet foreslår å åpne, er altså Utsira Nord, vest av Haugalandet, ca. 22 kilometer fra land. Hele området ligger utenfor grunnlinja. Gjennomsnittsdybden er 267 meter, slik at det kun kan bygges flytende vindkraft der.

NVE har lagt til grunn at det kan bygges mellom 500 og 1500 MW vindkraft der, basert på en vurdering av hvor mye som kan knyttes til kraftnettet på land i Norge.

Også dette området ligger så nært land at strømmen kan knyttes til via vekselstrømkabel.

Vindforholdene er bedre enn ved Sandskallen-Sørøya. Effektfaktoren 47-48 prosent, som tilsvarer en brukstid på ca. 4300 timer. Nærheten til land legger også her til rette for lave driftskostnader.

Best vind i sør

Samtidig ber altså departementet om innspill til området Sørlige Nordsjø II og hvorvidt det bør åpnes.

Dette området ligger øst for de store olje- og gassfeltene i den sørvestlige delen av Nordsjøen, og grenser mot dansk økonomisk sone i sør.

Dybden er mellom 53 og 70 meter, og er egnet for bunnfast teknologi, men det finnes konsepter for flytende vindkraft som gjør at området også kan være aktuelt for denne teknologien.

NVE har lagt til grunn at området i dag kan bygges ut med mellom 1000 og 2000 MW. 

Vindforholdene er gode, med en effektfaktor på ca. 50 prosent, som gir om lag 4400 brukstimer.

Langt fra land

Området ligger imidlertid hele 140 kilometer fra kysten, og det må derfor tas i bruk likestrømkabel. Den store avstanden gjør det lite sannsynlig med små utbygginger. Kraften kan tas i land både i Norge og Danmark.

Området er imidlertid også interessant for petroleumsnæringen, og det er kartlagt flere prospekter og prospektmuligheter her, og flere letemodeller.

«Departementet ønsker derfor å se innspillene fra høringen før det blir tatt endelig stilling til spørsmålet om åpning av Sørlige Nordsjø II. Departementet vil også gjøre en nærmere vurdering av juridiske og praktiske problemstillinger som kan oppstå dersom vindkraftanlegg skal etableres i områder med petroleumsvirksomhet», heter det i høringsnotatet.