Statnett ønsker en rasjonell utbygging av nettet for tilkobling av havvindparker. Illustrasjonsfoto: Siemens Gamesa

Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.

Som Energiteknikk tidligere har omtalt, har Siemens i sitt høringsinnspill om vindkraft til havs skissert en utbygging av 5000 MW havvind i Sørlige Nordsjø, bygget ut i flere faser.

En av fasene innebærer oppkobling av havvindparkene både til Norge og til et annet land, slik at forbindelsen blir en mellomlandsforbindelse.

Vil ha ansvaret

I sitt høringsinnspill griper Statnett fatt i poenget med havvind-parker med tosidig tilknytning..

«I lys av Statnetts generelle rolle når det gjelder mellomlandsforbindelser, er det naturlig at Statnett har en ansvarlig rolle når det gjelder nettanlegg for tilknytning av eventuelle vindparker i Sørlige Nordsjø II. Statnett mener også det vil være riktig at denne formen for nettutvikling skjer sammen med TSOer i eventuelle partnerland for å sikre en samfunnsøkonomisk rasjonell utvikling av helheten», skriver Statnett.

Selskapet mener som Siemens at havvind-tilknytning via utenlandskabler kan være relevante i Sørlige Nordsjø II, med aktuell ilandføring både på kontinentet og i Storbritannia og i Norge.

På sikt mener Statnett at det kan etableres flere utbyggingsprosjekter i dette området.

«Det vil derfor være rasjonelt å koordinere prosjekter og infrastruktur i både planleggings-, utbyggings- og driftsfasen. Vi mener det er viktig at produksjon til havs ses i sammenheng med kraftsystemet på land», skriver Statnett.

Uavklart forretningsmodell

Selskapet skriver at de har erfaring og kompetanse som kan gjøre oss rustet til å ivareta en slik koordineringsfunksjon for Sørlige Nordsjø II, dersom området åpnes.

«Det kan derfor være naturlig at Statnett får en rolle også til havs på sikt for hybridprosjekt der utvikling av offshore vindkraft vil kunne bli del av en utenlandsforbindelse. Dette vil tilsvare Statnett formelle rolle i dag som eier og systemoperatør av utenlandsforbindelser. En hensiktsmessig forretningsmodell for slike prosjekter vil være sentralt, men det er for tidlig å vurdere dette nærmere nå», skriver Statnett.

Statnett påpeker at direkte oppkobling av eventuelle vindkraftprosjekter til eksisterende utenlandsforbindelser og NordLink eller NSL, vil «introdusere ny uønsket risiko», og at tilknytning av vind til en utenlandsforbindelse bør planlegges i design-fasen for forbindelsen.

Foreslår økt volum

Departementet har ønsket innspill på om det bør åpnes for å bygge 1-2 GW havvind i Sørlige Nordsjø II. Det volumet er i tråd med NVEs strategiske konsekvensutredning. Statnett påpeker imidlertid at området ligger langt fra land, og at det innebærer tilknytning med likestrømteknologi.

«For å bidra til gode helhetlige løsninger og et best mulig utgangspunkt for konsept- og industriutvikling, bør departementet vurdere om volumet på 1-2 GW vindkraft i Sørlige Nordsjø II kan være større».

Statnett påpeker også at de som systemansvarlig vil kunne fastsette vilkår i tilknytningspunktet for havvind-radialer, og at havvind-aktørene vil måtte være med å dekke kostnadene for eventuelle nettinvesteringer de utløser på land.

Rasjonell nettstruktur

Statnett understreker at det ved omfattende utbygging kan være lite hensiktsmessig at hvert enkelt utbyggingsprosjekt etablerer sin egen produksjonsradial.

«Da kan det være rasjonelt med større grad av koordinering for å oppnå en rasjonell nettstruktur», skriver Statnett.