Denne tunnelboremaskinen ble brukt på Follobanen, med en diameter på ca. 10 meter, langt mer enn man ville brukt på en eventuell kabeltunnel. Illustrasjonsfoto: Cato A. Mørk

Statnett står fast på at konvensjonell sprengning og ikke tunnelboremaskin (TBM) er den beste løsningen for driving av kabeltunnel mellom Sogn og Ulven i Oslo.

Statnett er i ferd med å bygge ny ringkabelforbindelse på 420 kV i Oslo for å erstatte de gamle oljeisolerte kablene fra 1960-tallet. I tillegg til tunnelen mellom Smestad og Sogn, som nå er under bygging, har NVE gitt konsesjon til å sprenge tunnel for kabelen videre mellom Sogn og Ulven.

Der har de imidlertid møtt på motstand både fra Oslo kommune og fra Rektorhaugen Kanvas-barnehage, som ligger 300 meter nordøst for Ullevål Stadion. I konsesjonen får nemlig Statnett lov til å ha ha tverrslag i tunnelen 40 meter fra barnehagen. Derfra skal tunnelen sprenges i begge retninger, mot Sogn og Ulven. 

Barnehagen og dens foreldregruppe har klaget på vedtaket, og krever at tunnelen isteden drives med tunnelboremaskin (TBM), slik at det ikke blir nødvendig med noe tverrslag.

Avviser TBM

I foreldregruppa sitter tilfeldigvis også Rune Skjevdal, som til daglig leder i NGK Utbygging. Gruppa har gått grundig til verks i argumentasjonen for tunnelboremaskin, ved blant annet å hente inn prisanslag fra ledende TBM-leverandører.  Den hevder at Statnett har undervurdert kostnadene ved konvensjonell sprengning og at TBM vil bli billigere. Gruppa hevder også at det vil bli for stor innlekkasje ved sprengt løsning, og at TBM derfor må velges.

Statnett står imidlertid fast på sitt syn om at sprengt løsning er det beste valget.

«Vedrørende bruk av tunnelboremaskin eller ikke, er det vesentligste argumentet muligheten til å lage en tett tunnel. Dette er avgjørende både under driving av tunnel og permanent, slik at setningsskader unngås. Her er det lagt avgjørende vekt på vurderinger foretatt av NGI, ref. Statnetts tilleggsvurderinger oversendt NVE 17. januar 2019», skriver Statnett i sitt svar på innspillene som de har sendt til NVE, og som Energiteknikk har fått innsyn i.

Statnett viser til at det er variable grunnforhold i traseen, og at de ved å bruke konvensjonell drivemetode med sprengt tunnel, vil «oppnå full fleksibilitet for boring og injeksjon i alle retninger».

På den måten kan eventuelle lekkasjer ifølge Statnett forhåndstettes.

«Dette har vi vurdert til å være den beste metoden for å unngå innlekkasje med fare for påfølgende setningsskader», skriver Statnett.

Avbøtende tiltak

Det vil bli kjørt ut mellom 20 og 30 lastebillass med masser hver dag, i tillegg til innkjøring av sikringsmasser og utstyr. Men Statnett avviser at problemene med støv, støy og luftforurensning som anleggstrafikken vil være så store at de vil overskride kravene i forskriftene, slik både kommunen og barnehagen har advart mot.

«Statnett vil gjøre konkrete avbøtende tiltak, blant annet med støyskjermer nær den ene barnehagen som nå er tilstøtende og fast dekke på anleggsveien med krav om jevnlig renhold av denne. […] Dersom det viser seg nødvendig med ytterligere avbøtende tiltak, vil det bli iverksatt. For å redusere risiko for befolkningens helse og nærmiljø for øvrig, vil vi sørge for solid inngjerding, støyskjerming, begrensning av anleggsområdets utstrekning og en sikret anleggsvei», skriver Statnett.

Oslo kommune har også advart mot å sprenge så nært hovedvannledningen, som leverer vann til Oslo vest.

Statnett skriver at det ifølge Vann og avløpsetaten er rystelser fra tungtransport som vil ha størst negativ effekt på vannrøret. Statnett vil derfor bygge anleggsvei i mest mulig rett linje over vannrørene for å unngå rystelser. Den planlagte anleggsveien er dessuten på samme sted som Statens vegvesen brukte da de rehabiliterte Tåsentunnelen i 2016-2019, påpeker Statnett.

 

SOGN-ULVEN-PROSJEKTET

  • Antall kilometer: ca 6.5 km
  • Spenningsnivå: 300/420 kV
  • Forventet ferdig: 5 år etter endelig vedtak (ca. 4 år for å drive og ferdigstille tunnel, ca 1 år for kabelinstallasjon
  • Forventet kostnad: 1240-1430 millioner kroner