ikt
Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons

For få IKT-ressurser i nettselskapene, Ifølge rapport laget for NVE.

På oppdrag fra NVE har Proactima laget en kartleggingsrapport om bruk av tingenes internett (IoT) i dagens kraftforsyning. 

«Datainnsamlingen avdekket at det hersker en usikkerhet knyttet til informasjonssikkerhet i bransjen, også relatert til innføring av IoT, og at det er for få dedikerte IKT-ressurser i nettselskapene til å følge opp alle digitaliseringsprosjektene», heter det i rapporten.

«Som et eksempel er ikke ansatte med IT-forståelse/kunnskap (f.eks. IKTsikkerhetskoordinator) nødvendigvis involvert når drift beslutter å teste og/eller implementerer ny sensorteknologi (IoT). IT-avdelingene oppleves ofte som underbemannet», heter det i rapporten.

Radikal endring

Det understrekes at energisektoren er i en radikal endring, hvor IT-kompetanse og systemforståelse blir stadig viktigere.

Det er ifølge rapporten et tydelig behov for mer kunnskap om og forståelse av hvordan systemene og elementene kan påvirke hverandre.

Det er også behov for kartlegginger som tar for seg konkrete teknologiske løsninger og mulige implikasjoner for forsyningssikkerheten.

«Det er en fare for at bransjen tar i bruk teknologi fordi det er innovativt og tilsynelatende nyttig, uten tilstrekkelig erkjennelse av at implementeringen også åpner opp for nye mulige feilkilder og/ eller fører til operasjonelle merkostnader», heter det i rapporten.

Anbefaler samarbeid

Rapporten anbefaler å gjennomføre en evaluering av eksisterende veiledning for risiko- og sårbarhetsanalyser, for å vurdere behov for endringer. Videre anbefales studier av behov, og eventuell utvikling av verktøy som understøtter effektiv vurdering og håndtering av risiko ved innføring av IoT og IIoT-løsninger i fremtidens kraftnett.

Rapporten anbefaler også at bransjen samarbeider om å utvikle felles retningslinjer for oppfølging av leverandørenes håndtering av informasjonssikkerhet, blant annet felles rammer for kravstilling til leverandører og gjennomføring av leverandørtilsyn og revisjoner.

– Vurderingene fra rapporten er nyttige og noe NVE vil ta med i vårt videre arbeid, sier Ingunn Åsgard Bendiksen, direktør i avdeling for tilsyn og beredskap i NVE, i en melding på NVEs nettside.