Illustrasjonsfoto: Tadeas Gregor/Wikimediai Commons

Helgeland Krafts årsresultat for 2019 preges av lavere kraftproduksjon og lavere kraftpriser enn året før. Men selskapet forventer at 2020 blir betydelig tøffere.

Basisdriften ga ifølge selskapet et driftsresultat på 411 millioner kroner, som er nedgang på 73 millioner kroner fra 2018.

Imidlertid ble resultat etter skatt bedre enn fjoråret som følge av en betydelig reduksjon i fremtidige pensjonsforpliktelser og positiv engangseffekt knyttet til skattekostnader. Resultat etter skatt ble 287 millioner kroner, som er 26 millioner kroner bedre enn i 2018. Dette er konsernsjef Eivind Mikalsen ifølge meldingen god fornøyd med, ifølge en melding fra selskapet. 

Kraftproduksjonen ble lavere enn normalen, og kraftprisene ble gjennomsnittlig også noe lavere enn i 2018. Dette bidro til at driftsresultatet fra vannkraftvirksomheten året sett under ett ble 73 millioner kroner lavere enn året før.

For nettvirksomheten var det stort sett gode og stabile driftsforhold gjennom årets tre første kvartaler, mens det i slutten av siste kvartal ble mer ustabilt vær og følgelig flere avbrudd. Året sett under ett ble blant annet kostnader for ikke levert energi en del høyere enn året før, samtidig som effekt av reduserte pensjonsforpliktelser bidro positivt til reduserte personalkostnader. For 2019 ble driftsresultatet fra nettvirksomheten omtrent på nivå med fjoråret.

Strømsalgsvirksomheten har ifølge selskapet levert stabilt godt gjennom hele 2019, der siste kvartal bidro som ventet. Konkurransen i markedet er stor, men god forvaltning av hjemmemarkedet på Helgeland og positive bidrag fra virksomheten til Storuman Energi i Sverige har ifølge selskapet bidratt til et styrket driftsresultat for virksomheten.

– Kraftprisene har hatt et kraftig fall inn i det nye året, og priskurvene videre utover i 2020 er svakere enn fjoråret. Videre forventer vi ikke å få engangseffekter tilsvarende de vi fikk nå i 2019. Summen av dette tilsier at vi venter en betydelig svakere resultatutvikling i 2020 enn vi har hatt i 2019, sier Mikalsen. 

På grunn av krav om tydeligere skille mellom nettvirksomheten og den konkurranseutsatte virksomheten fra 2021 er selskapet i gang med å finne nytt navn til nettselskapet sitt, opplyses det videre i meldingen.