Terje Halleland
Frps Terje Halleland. Foto: Frp

Trenger rammeverk for å få forutsigbarhet og redusere konflikter.

I etterkant av at regjeringen la til side NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft, er det flere problemstillinger som trenger avklaringer som en stortingsmelding kan gi, skriver Terje Halleland i Frp i et skriftlig spørsmål til energiminister Tina Bru (H).

Han mener den videre utviklingen av vindkraft i Norge trenger et rammeverk for å gi den nødvendige forutsigbarheten og samtidig medvirke til å redusere konflikter.

«Det vil være naturlig å legge frem en melding om vindkraft for Stortinget og blant annet bruke deler av Norges vassdrag- og energidirektoratets arbeid i forbindelse med nasjonal ramme for vindkraft som grunnlag», skriver Helleland.

Bru har ennå ikke besvart spørsmålet, som ble sendt inn i dag, fredag.

«Lukket prosess»

Arbeiderpartiets Ruth Grung har imidlertid stilt spørsmål om samme tematikk, nemlig om det planlegges en offentlig høring om endringene NVE nylig foreslo på vindkraftområdet.

Hun fremholder at energimyndighetene har «kjørt en relativt lukket prosess i kjølvannet av nasjonal ramme».

Det er heller ikke gitt signaler om høring av forslag til endringene i konsesjonssystemet, skriver hun.

Hun viser til at høringen om nasjonal ramme ikke handlet om innspill til konsesjonssystemet som sådan.

«Endringer i konsesjonssystemet vil med stor sannsynlighet innebære forslag til lov- og eller forskriftsendringer og tiltak med vesentlige virkninger. Forslag til endringer bør sendes på offentlig høring i tråd med utredningsinstruksen», skriver Grung.

Vil involvere miljømyndighetene

Hun skriver videre at det er «kritikkverdig at miljøforvaltningen ikke har vært involvert i den tidlige fasen», og at Miljødirektoratet og/eller Klima- og miljødepartementet bør bli formelt involvert i arbeidet som pågår i god tid før formell foreleggelse for andre berørte departementer.

Bru svarer at OED nå gjennomgår konsesjonssystemet for vindkraft i samarbeid med andre berørte departementer, og at hun i den forbindelse vil lytte til innspill fra ulike organisasjoner, vindkraftbransjen og kommunesektoren. Hun skal også konsultere Sametinget.

«I den grad regjeringen kommer til å foreslå lov- og forskriftsendringer, i det videre arbeidet med konsesjonssystemet, vil utkast til slike endringer være gjenstand for ordinære høringer», skriver Bru.