Hubro er en av fugleartene som kan få problemer når det bygges vindturbiner. Foto: Kamil/Wikimedia Commons

Ap-representant ber energiministeren innføre krav om etterundersøkelser.

«I mange vindkraftutbygginger har det kommet kritikk av kvaliteten på de miljøfaglige utredningene som ligger til grunn for konsesjonen. Vil det gjennomføres etterundersøkelser av de eksisterende utredningene for å dokumentere at disse er av akseptabel kvalitet, og vil det innføres et kontrollsystem som sikrer kvaliteten på fremtidige utredninger», spør Arbeiderpartiets Ruth Grung i et skriftlig spørsmål til energiminister Tina Bru.

Hun mener kravene til undersøkelser av naturmangfoldet i vindkraftsaker er lave og uklare.

«I noen av vindkraftprosjektene, slik som Sørmarkfjellet og Innvordfjellet i Trøndelag, er det dokumentert svært liten tidsbruk og faglige svakheter i de biologiske registreringene. I Sørmarkfjellet har etterundersøkelser påvist hubro, Norges største ugle, og en art som er rødlistet som sterkt truet. Nå går store naturarealer og trolig viktige leveområder for hubro tapt», skriver Grung, som sitter i energi- og miljøkomiteen.

Stor underrapportering

Hun viser til at det i vannkraftsaker tidligere er påvist dramatisk underrapportering i de miljøfaglige utredningene.

NVEs rapport Etterundersøkelser av flora og naturtyper i elver med planlagt småkraftutbygging viste en miljøutredningene hadde grove avvik, og antall funn av prioriterte naturtyper ble doblet fra 30 til 58 da nye befaringer ble gjort.

«Med samme erfaringer i noen konsesjonsgitte vindkraftsaker har vi all grunn til å frykte betydelig underrapportering og dårlig miljøfaglig kunnskapsgrunnlag i mange flere vindkraftsaker», skriver Grung.

Vil ha etterkontroller

Hun viser til at Miljødirektoratet allerede i 2015 kom med en bekymringsmelding som understøtter dette. Som Energiteknikk skrev i fjor sommer, var det samme direktoratet også bekymret under NVEs vindkraftdager i Drammen.

«For å bedre situasjonen er det viktig å både gå gjennom utredningene som allerede er gjort, og lage et system som øker kvaliteten på utredningene i fremtiden. En lignende rapport som NVE gjorde i småkraftsaker på vannkraft, vil være et godt verktøy for å vurdere de eksisterende utredningene. For fremtidige utredninger er det mulig å stille krav til etterkontroller og stikkprøver, hvor utredere og utbyggere er klar over at det er en reell mulighet for at det blir en ekstern kvalitetskontroll av arbeidet», skriver Grung.

Spørsmålet ble stilt i går, torsdag, og det er ikke besvart av energiministeren.