Vamma 12
Vamma 12-aggregatet.

Hafslund E-CO tjente i fjor 677 millioner kroner på derivathandel, mens de i 2018 tapte 740 millioner kroner på det samme.

Hafslund E-CO-konsernet hadde i 2019 et driftsresultat (EBIT) på 5.061 millioner kroner, som er 15 prosent høyere enn i 2018. Bedringen er ifølge selskapets foreløpige årsregnskap «primært drevet av urealisert gevinst fra kraft- og valutakontrakter».

E-CO Energi benytter som mange andre kraftselskaper derivater knyttet til kraftpriser og valuta for å sikre fremtidig salgsinntekt.

Traff bra

I 2019 traff de altså usedvanlig godt. Urealisert verdiendring på kraft- og valutakontrakter utgjorde 638 millioner kroner, mot – 376 millioner kroner i 2018.

Når man ser på den realiserte gevinsten på kraftderivater, altså kontrakter som har gått til levering, blir kontrasten mellom de to årene enda større. I 2019 var den realiserte gevinsten på derivater 39 millioner kroner, mens den i 2018 var -364. noe som altså ga et samlet tap for slik sikringshandel for Hafslund E-CO i 2018 på 740 millioner kroner.

Hafslund E-CO-konsernet ventet gode kraftpriser på nivå med 2019 inn i 2020. Men uventet værendring og svært milde temperaturer ved inngangen til 2020 har gitt et betydelig press på kraftprisene.

Venter betydelig svekkelse

Forventet resultat for 2020 viser derfor «en betydelig svekkelse» mot 2019 basert på kraftmarkedets terminpriser.

Kraftprisen for 2020 per medio februar ligger ifølge rapporten an til å bli 18,3 øre per kWh. Det er en reduksjon fra 31,8 øre per kWh som var forwardprisen per 31. desember 2019.

«Hvis dette prisbildet holder seg over tid vil det påvirke utbyttekapasiteten fremover. En endring i kraftpriser over året med 10 øre per kWh vil, ved full spotpriseksponering og normal produksjon på 17 TWh, kunne endre driftsresultatet i konsernet med om lag 1 500 mill. kroner. For å sikre kontantstrøm og utnytte markedsutsiktene er Hafslund E-CO aktive i kraftmarkedet og benytter delvis prissikring for salg av fremtidig kraftproduksjon», skriver Hafslund E-CO.

Lavere produksjonsvolum

Driftsresultat fra videreført virksomhet i Hafslund E-CO var i fjor 4.361 millioner kroner, mens driftsresultat fra avhendet virksomhet var 699 millioner kroner.

Resultat etter skatt ble 6.512 millioner kroner i 2019. Resultatet inkluderer regnskapsmessig gevinst ved salg av Hafslund Nett på 4.351 mill. kroner.

Konsernet hadde salgsinntekter på 9.640 millioner kroner i 2019, mot 11.411 millioner kroner i 2018.

Reduksjonen skyldes i hovedsak en reduksjon i oppnådd kraftpris, lavere produksjonsvolum samt bortfall av nettleie som følge av avhendelsen av Hafslund Nett.

Produsert volum i 2019 var 13,6 TWh i 2019, og den oppnådde kraftprisen ble 39,2 øre per kWh.