Havuls
Havsul 1 har fått Illustrasjonsfoto. Foto: NVE

Til 2025.

NVE gir det planlagte vindkraftverket i havet utenfor Sandøy, Havsul 1, forlenget frist ut 2025 for å bygge ut, skriver direktoratet i en melding.

Havsul 1 AS fikk konsesjon til å bygge vindkraftverket i Ålesund og Aukra kommuner (tidligere Sandøy og Aukra kommuner) i 2008. I konsesjonen var fristen for å starte driften av kraftverket satt til juni i 2013.

Denne fristen ble senere utvidet til januar 2020, og er nå altså blitt forlenget av NVE enda en gang, etter en høringsprosess.

Trekker fra 78 prosent

Den bunnfaste havvindparken skal etter planen få en installert kapasitet på 350 MW og produsere om lag 1 TWh kraft per år.

Det er det kanadiske infrastrukturselskapet Enbridge som nå står bak planene. Strømen skal etter planen kobles til gassprosesseringsanlegget på Nyhamna, som i en årrekke ifølge eierne har hatt for dårlig forsyningssikkerhet.

Oljeskattekontoret bekreftet i fjor overfor Enbridge at strømmen fra Havsul skal beskattes i henhold til petroleumsskatteregimet, slik at kjøperen av kraften kan trekke fra 78 prosent på skatten.

Dette skal skkkje under en leieavtale, hvor Nyhamna, hvor Gassco er operatør, mottar all den produserte kraften.

Miljødirektoratet kritisk

Høringen viser ifølge NVE at prosjektet har regionalpolitisk tilslutning, men blir møtt med motstand blant annet fra miljøorganisasjoner.

Miljødirektoratet var også kritiske til å gi forlengelse.

«Kunnskapsgrunnlaget for konsesjonen er gammelt, konsekvensutredningene er fra tidlig 2000-tall», skrev Mijlødirektoratet, og viste til at bestandene for lomvi, lunde og krykkje har hatt en negativ utvikling siden konsesjonen ble gitt.

Direktoratet påpekte at størrelsen på turbinene blir vesentlig større enn det som var vanlig i 2008, noe som «kan få større negative virkninger for både landskap og i forhold til konflikter med fugletrekk».

Miljødirektoratet mente derfor det måtte gjennomføres ny konsekvensutredning. 

Nye utredninger

NVE er enige med høringspartene om at det er behov for å oppdatere kunnskapen om hvordan kraftverket kan påvirke trekkfugler og hvordan støy kan påvirke fisk.  

Tillatelsen forutsetter derfor blant annet at utbygger skal undersøke hvordan støyvirkninger i anleggs- og driftsfasen påvirker vandrings- og gyteforholdene for viktige marine arter, og de må kartlegge sesongtrekk og forekomsten av sjøfugl ved anlegget med radar.  

Flere høringsinstanser hevder at visuelle virkninger kan få store konsekvenser for det kystnære landskapet, boligbebyggelse og reiseliv.

NVE mener dette er virkninger som ble avklart gjennom konsesjonsbehandlingen.

«Men dersom detaljplanleggingen medfører vesentlige endringer av prosjektet mht. antall og fysisk størrelse på turbinene, kan det være aktuelt med nye visualiseringer og vurderinger av endrete virkninger for relevante temaer som skyggekast og støyvirkninger», skriver NVE i sitt vedtak.

I transport-, anleggs- og detaljplanene, som skal utarbeides når detaljplanarbeidet er ferdigstilt, vil slike temaer bli utredet og beskrevet, og disse plandokumentene som skal godkjennes av NVE før arbeidet med utbygging av prosjektet eventuelt kan igangsettes, understreker direktoratet. Disse planene skal også sendes på bred høring, ifølge direktoratet.

NVEs vedtak har tre ukers klagefrist.