mast
Foto: Kjell Morten Klevsand/Mostphotos

På grunn av koronaviruset.

Utvidet med kommentar fra Energi Norge.

Nær halvparten av selskapene i kraftnæringen vurderer det som aktuelt å redusere produksjonen eller virksomheten om kort tid, som følge av koronaviruset, ifølge en undersøkelse som NHO fikk gjennomført fredag, og som omtales på Energi Norges nettside.

Det skyldes redusert etterspørsel etter strøm som følge av lavere aktivitet i næringslivet, men også lavere salgsaktivitet og noe reduksjon i bygge- og installasjonsvirksomhet.

Rundt 35 prosent av selskapene i kraftnæringen har ansatte som er sykmeldt eller satt i karantene, ifølge den samme undersøkelsen.

Forsinkelser

Flere selskaper venter ifølge Energi Norge at det kan bli forsinkelser i prosjekter. Det skyldes dels strenge krav til smittevern og reiserestriksjoner, dels at det kan bli nødvendig å omdisponere personell, og dels at selskapene vil være tilbakeholdne med arbeid som krever utkobling av strøm for kundene.

 Hvilke typer selskaper er verst rammet, er det nett, kraftproduksjon, eller eventuelt annen virksomhet?

– Dette har vi dessverre ikke fått kartlagt i denne undersøkelsen. Siden undersøkelsen er gjennomført av NHO og omfatter over 4000 selskaper i en rekke ulike landsforeninger, hvorav ca. 100 medlemmer av Energi Norge, er det ikke skilt mellom type produksjon/virksomhet. Svarene er heller ikke vektet for bedriftenes størrelse eller bransjetilhørighet. En stemme er en stemme, enten bedriften er liten eller stor og uavhengig av hvilken bransje den representerer. For fornybarnæringen kan vi bare stadfeste at 48 prosent av de som har svart på undersøkelsen, tror det kan bli aktuelt å redusere produksjonen/virksomheten, skriver myndighetskontakt Bendik Solum Whist i en epost til Energiteknikk.

Vil sikre testing

– Hvordan vil Energi Norge karakterisere funnene i undersøkelsen? Er det noe spesielt som bør gjøres her av tiltak fra myndighetenes side?

– Vi er i løpende dialog med våre medlemmer for å få bedre oversikt over hvordan den daglige driften i de ulike selskapene påvirkes av karantener, hjemmekontor og andre nødvendige tiltak. Medlemmene er spesielt bekymret for beredskapen dersom driftskritisk personell blir sittende i unødvendig i karantene på grunn av manglende prioritet når det gjelder testing.

– Når det gjelder nødvendige politiske tiltak, er vi opptatt av at fornybarnæringen har de samme utfordringene som annet næringsliv. Lavere aktivitet i økonomien generelt påvirker også bedrifter som produserer, frakter og selger fornybar energi. Derfor var det viktig – og positivt – at vi fikk en rask enighet mellom regjeringen og opposisjonen om en krisepakke som skjermer både arbeidstakere og arbeidsgivere fra de mest brutale effektene av koronaviruset, også innenfor vår sektor. I tillegg tilhører kraftselskapene Norges kritiske infrastruktur, og for at samfunnet for øvrig skal fungere i denne vanskelige tiden, er det særlig viktig at vi klarer å opprettholde en så normal drift som mulig, skriver Whist.