Illustrasjonsfoto: Robert Sandell/Mostphotos

NVE har oversendt 25 klager på fire vedtak om Tysvær vindkraftverk til Olje- og energidepartementet.

Vedtakene det ble klaget på er innebærer en utvidelse av planområdet på 0,027 km2 , endret frist for idriftsettelse av anlegget fra 31.12.2020 til 31.12.2021, økt installert effekt i vindkraftverket fra 39 MW til 47,3 MW, endret omsetning på transformatorer i vindturbinene, økt spenning på det interne jordkabelanlegget, økt spenning på nettilknytningen mellom Hersdal og Klovning transformatorstasjon fra 66 kV til 132 kV, og økt transformatorytelse og endret omsetning i Hersdal transformatorstasjon.

Godkjenningen av endret detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan innebærer ifølge NVE at installert effekt per vindturbin øker fra 3,4 MW til 4,3 MW, at hver vindturbin får 8 meter lavere tårn og 8 meter lengre rotorblader, at internveitraseene endres, samt at den samlede lengden på internveiene øker med ca. 600 meter.

Klagere ber både om at gjeldende konsesjon trekkes tilbake, og at også tidligere vedtak som er fattet av NVE og OED, tilbakekalles. Flere klagere ber NVE om å beslutte utsatt iverksettelse av vedtakene inntil klagene er avgjort.

Etter NVEs vurdering er det i dette tilfellet ikke tilstrekkelig grunnlag for å fravike hovedregelen om at klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon gir utsatt iverksettelse for ekspropriasjonstillatelsen.

Vedtaket om ekspropriasjon for nettilknytning til Tysvær vindkraftverk kan dermed ikke effektueres før OED har tatt stilling til klagene, ifølge direktoratet.

«Vi kan ikke se at noen av klagene gir grunnlag for å omgjøre våre vedtak. Klagene oversendes derfor til Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse», skriver NVE.