kabel
Illustrasjonsfoto: Tennet

Peker blant annet på problemer med forsinket 15 minutters tidsoppløsning i kraftmarkedet.

«Usikkerhet om framtidige systemdrifts- og markedsforhold taler for å vente med konsesjonsbeslutning for NorthConnect inntil det foreligger driftserfaringer med de to nye utenlandskablene som er under bygging», skriver Statnett i sin høringsuttalelse om NVEs vurdering av NorthConnects søknad om å bygge en kabel på 1400 MW mellom Norge og Skottland.

Forsinket 15-minutters oppløsning

Statnett viser til at mer uregulert produksjon og større utvekslingskapasitet ut av det nordiske synkronområdet gir en mer utfordrende systemdrift.

«De siste års erfaring viser at utviklingen av de nye løsningene er mer krevende enn tidligere forutsatt, bl.a. ligger det an til at innføringen av 15-minutters tidsoppløsning i kraftmarkedet blir betydelig forsinket ift. opprinnelig plan. Statnett mener det er svært viktig å ha disse tiltakene på plass før vi eventuelt øker kapasiteten ut av synkronområdet ytterligere. I motsatt fall vil det kunne bli nødvendig å sette ned kapasiteten og innføre strengere rampingrestriksjoner og/eller andre begrensninger på både nye og eksisterende mellomlandsforbindelser», skriver Statnett.

Selskapet påpeker også at det kan bli mer utfordrende å etterkomme europeiske regler for utnyttelse av den tekniske kapasiteten i nettet.

«Slike eventuelle begrensninger vil påvirke de samfunnsøkonomiske verdiene av NorthConnect negativt», skriver selskapet.

Ingen partner

NVE skriver I sin vurdering at det ikke er avgjørende for NorthConnect å ha en partner på britisk side, og at de vektlegger at eierne av NorthConnect har tilstrekkelig finansiell evne.

Statnett mener derimot at det er en klar fordel å ha en partner i landet vi knytter oss opp mot gjennom en mellomlandsforbindelse, og at dette er en risiko som ikke bør undervurderes.

«Videre er det viktig for oss at NorthConnect kompenserer for manglende partner med aktiv tilstedeværelse på britisk side. Dette er nødvendig for å få på plass avtaler om systemdrift og handel der også Statnett er direkte part. Partnerspørsmålet har også en tilleggsdimensjon ettersom mangel på en kompetent partner med inngående kompetanse på det nasjonale kraftsystemet samt regulatoriske forhold og beslutningsprosesser øker risikoen for Statnett og sentralnettskundene ved en overdragelse av eierskapet til Statnett. Brexit øker denne risikoen ytterligere», skriver selskapet.

Komplisert regulering

Statnett forstår intensjonen bak forslaget til inntektsregulering og at Statnett overtar forbindelsen vederlagsfritt etter 25 år, og at dette demper fordelingsvirkningene mellom norske forbrukere og produsenter.

«Vi vil imidlertid påpeke at en ordning der NorthConnect bygger, eier og vedlikeholder forbindelsen i 25 år er mer komplisert enn om Statnett er utbygger og eier fra start. Vi forstår det også slik at det ikke kan utelukkes at det kan oppstå situasjoner hvor en overdragelse kan bli aktuell også i reguleringsperioden», skriver Statnett.

NorthConnect eies av Lyse, Agder Energi og E-CO Energi og det statlige svenske selskapet Vattenfall. Kabelen på 1400 MW skal gå mellom Sima innerst i Hardangerfjorden og Peterhead i Skottland.

NVE leverte nylig en analyse til OED, hvor de konkluderte med at kabelen ville ha et samfunnsøkonomisk overskudd på rundt 8,5 milliarder kroner over levetiden på 40 år, og at den ville øke kraftprisene i Norge med mellom 1 øre og 3 øre per kilowaattime.