mast finse
Foto: Henrik Glette/Statnett

På grunn av høye inntekter setter Statnett ned forbrukstariffen til null fra første april og ut året. Det gir norske strømbrukere og industri nærmere fire milliarder i redusert nettleie.

— Selv om vi har hatt høye priser i Norge den siste tiden har handelen med utlandet gitt store inntekter både på import og eksport av kraft. Det kommer norske forbrukere til gode med nærmere fire milliarder i lettelser når vi nå setter forbrukstariffen til null fra første april, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett i en melding.

Tariffen som utgjør Statnetts andel av nettleien for 2022 ble satt 1. oktober og hadde allerede tatt høyde for høye forventede flaskehalsinntekter. Samtidig har den ekstraordinære situasjonen i det europeiske kraftmarkedet gjort at inntektene har blitt svært store.

Håver inn

«Inntektene for 2021 ble på rekordhøye 5,6 milliarder. Nå viser prognosene at de vil bli vesentlig høyere for 2022, og vil bli på minst sju milliarder i løpet av året».

Allerede i januar passerte flaskehalsinntektene 1,4 milliarder kroner, slik Energiteknikk har omtalt. Alle flaskehalsinntektene vil ifølge Statnett benyttes til reduksjon i tariffen over tid.

— Høye flaskehalsinntekter vil holde tariffen lavere enn forventet i årene som kommer. Disse inntektene dekker utgifter som vi ellers ville måtte hentet inn over nettleien. Derfor bidrar inntektene også til det løftet Statnett skal gjøre for å legge til rette for elektrifisering og ny industri med opp mot 100 milliarder i investeringer de neste ti årene, sier Tonne i meldingen.

5 øre/kWh

Noen få store industrikunder vil få lettelsene i tariffen direkte fra Statnett. De fleste bedrifter og sluttbrukere er knyttet til nettet hos regionale og lokale netteiere. Disse inkluderer Statnetts andel av nettleien i sin nettleie. Hittil i år har Statnetts andel av nettleien tilsvart rundt 5 øre per kilowattime for sluttbrukere.

Det er det enkelte nettselskap som har ansvaret for at denne endringen nå videreføres til sluttbrukerne, og Statnett legger til grunn at reduksjonen kommer nettkundene til gode så snart som mulig.

Ulike måter

Bransjeorganisasjonen Energi Norge representerer mange av selskapene som skal fordele Statnett-rabatten. Kristin H. Lind, direktør for nett og kraftsystem i Energi Norge, har følgende kommentar:

— Det er bra at inntektene fra kablene tilbakeføres til forbrukerne i en tid med høye strømpriser. Nettselskapene vil nå gjøre tilpasninger slik at den reduserte forbrukstariffen kommer kundene til gode frem mot sommeren. Selskapene vil løse dette på litt ulike måter: Noen vil sette ned nettleien, andre vil øke den mindre enn planlagt.