wisting
Slik kan Wisting-innretningen i Barentshavet bli seende ut. Illustrasjon: Equinor

Men NVE tar ikke stilling til om petroleumsanleggene bør elektrifiseres.

  • Øyvind Zambrano Lie

I 2012 fikk Statnett konsesjon til å bygge en ny kraftledning mellom Skaidi og Hammerfest i Finnmark. I forbindelse med Olje- og energidepartementets (OED) klagebehandling har NVE behandlet en oppdatert konsekvensutredning for kraftledningen. NVE mener at det er nødvendig å bygge den nye kraftledningen dersom OED gir tillatelse til elektrifisering av Melkøya og Wisting.

– Det har ikke vært en del av NVEs oppdrag å vurdere samfunnsnytten av å elektrifisere disse petroleumsanleggene, påpeker Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, i en pressemelding.

54 kilometer

– Dersom Melkøya og Wisting skal elektrifiseres, er vår vurdering at det er nødvendig å bygge en ny ledning for å få fraktet nok kraft til anleggene, sier hun. Det innebærer en 420 kV kraftledning mellom Skaidi-Hammerfest, utvidelse av Skaidi transformatorstasjon og bygging av Hyggevatn transformatorstasjon. Ledningen vil bli rundt 54 kilometer lang.

Energiteknikk har tidligere omtalt at Melkøya kan trenge 400 MW, mens Wisting kan trenge 80 MW.

For ti år siden ble det gitt konsesjon til en ny kraftledning fra Balsfjord til Hammerfest. Vedtaket ble klaget inn til OED, som i 2015 opprettholdt NVEs vedtak for strekningen Balsfjord-Skaidi. For strekningen Skaidi-Hammerfest avventet OED klagebehandlingen, da begrunnelsen for ledningen til Hammerfest i utgangspunktet var utvidelse av petroleumsanlegget Melkøya.

Equinor ønsker nå å elektrifisere Melkøya og Wisting, og i den forbindelse tas klagebehandlingen av ledningen fra Skaidi til Hammerfest.

norberg
Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE. Foto: NVE

Påvirker reindriften

Etter NVEs vurdering er det for de fleste av fagtemaene ikke fremkommet vesentlig ny informasjon, som påvirker de vurderingene NVE gjorde da ledningen fikk konsesjon i 2012. Et unntak er reindrift.

– Basert på oppdatert forskning og kunnskap, mener vi at virkningene for reindrift er større enn det som lå til grunn da Statnett fikk konsesjon for ti år siden. Det er et økende press på arealene som reindriftsnæringen bruker, sier Nordberg.

NVE konkluderer med at ledningen vil gi betydelige virkninger for reindriften i anleggsfasen. I driftsfasen kan den også føre til potensielle virkninger, spesielt ved enkelte nøkkelpunkter langs traseen. Anleggene kan også gi ulemper for fritidsboliger, friluftsliv, bebyggelse og naturmangfold.

Vurdere samfunnsnytten

For å dempe noen av virkningene har NVE foreslått avbøtende tiltak for reindrift, fritidsboliger og naturmangfold.

– NVE anbefaler at OED vurderer ulempene anleggene vil medføre opp mot samfunnsnytten av elektrifiseringen, når elektrifiseringsspørsmålet skal behandles, avslutter Nordberg.