ekofisk
Ekofisk-feltet, lengst sør i den norske delen av Nordsjøen ble satt i drift i 1971 som første felt på norsk sokkel. Foto: BoH/Wikimedia Commons

Dersom Ekofiskområdet får tilgang til vekselstrøm med riktig spesifikasjon fra Sørlige Nordsjø II, vil det bidra til lavere investeringer i nytt utstyr og økt sjanse elektrifisering, skriver selskapet.

  • Øyvind Zambrano Lie

Oppdatert med kommentar fra Olje- og energidepartementet.

Som kjent har det i høringsprosessen til Sørlige Nordsjø II kommet flere innspill som anbefaler tilkoblingsmuligheter for elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner. Ifølge Statnett vil det være mulig å legge til rette for elektrifisering av forbruk i Ekofiskområdet i størrelsesorden 100 MW.

Elektrifisering av plattformer i Ekofiskområdet har flere ganger blitt vurdert, men har blitt skrinlagt på grunn av for høye kostnader på grunn av omfattende ombygginger offshore og den lange avstanden til land for likestrømforbindelse med store omformerstasjoner i begge ender.

60 Hz vindmøller

I et brev til Olje- og energidepartementet datert 14. februar, som Energiteknikk har sett, foreslår Ekofisk-operatøren ConocoPhillips en løsning på hvordan de kan gjøre det lønnsomt med kortreist havvind som erstatning for gasskraft på plattformene.

Ekofisk og andre eldre felt har strøm på frekvensen 60 Hz, som i USA, og ikke 50 Hz som i Europa.

Ifølge ConocoPhillips bør utbyggerne utrede et alternativ som ivaretar en mulighet for elektrifisering av petroleumsinstallasjoner, hvor det settes av nødvendig plass til transformator, kabler og annet utstyr samt forsyning fra land, og «det bør i tillegg utredes en løsning basert på 60 Hz vindturbiner», skriver selskapet.

«Dersom Ekofiskområdet får tilgang til vekselstrøm med ‘riktig’ spesifikasjon vil dette bidra til totalt sett lavere investeringer i nytt utstyr, en forbedret prosjektøkonomi, og sjansene for å få realisert et elektrifiseringsprosjekt vil øke. Valg som gjøres i forbindelse med krav til vindkraftutbygging, vil påvirke mulighetsrommet», heter det i brevet.

Vil ha krav

Vindturbiner kan leveres med både 50- og 60Hz vekselstrøm. Dette vil ikke påvirke strømmen til land siden denne vil gå via likestrøm uansett, understreker ConocoPhillips.

«Enhver utsettelse av et elektrifiseringsprosjekt vil bidra til å erodere grunnlaget for prosjektet ved at tiltakskostnaden øker med færre år med utslippsreduksjoner. ConocoPhillips vil derfor oppfordre til at det i utlysningen stilles krav og det i evalueringskriteriene tillegges vekt at det tilrettelegges for tilknytning av olje- og gassinstallasjoner i området rundt utbyggingen», heter det i brevet.

Etter tildeling av konsesjon skal vindparkutbyggerne og petroleumsindustrien kunne modne fram de kommersielle betingelsene for en utbygging. Dette vil sammen med ombyggingskostnadene på petroleumsinstallasjonene danne grunnlag for en investeringsbeslutning, skriver ConocoPhillips.

Bedre utnyttelse av nettet

Ved å benytte en slik tilnærming kan følgende fordeler oppnås for Ekofiskområdet, ifølge ConocoPhillips:

  • Redusert tiltakskost for kutt i CO2-utslipp. Foreløpige beregninger viser mulighet for vesentlige besparelser.
  • Muligheten for at et elektrifiseringsprosjekt kan realiseres vil øke, med tilhørende betydning for uttrykte bærekraftmål.
  • Ekofisk kan del-elektrifiseres med kraft fra offshore vind. Staten vil gjennom skattesystemet bære en betydelig andel av tiltakskostandene. Det vil være samfunnsøkonomisk viktig å gjøre riktige valg tidlig i prosessen.
  • Forsinkelser av vindkraftutbyggingen unngås gjennom god samhandling og tidlig involvering.
  • Vindkraftutbyggeren vil kunne oppnå en avtale med en kunde som har et fast og stabilt kraftbehov, noe som gir langsiktighet og lavere risiko.
  • Full utnyttelse av kapasiteten på opp til 1500MW i Sørlige Nordsjø II Fase I hvor tilkoblingen til nettet på land er begrenset til 1400 MW.

Selskapet understreker at vurderingene er basert på grove estimater, og at det fortsatt er stor usikkerhet knyttet til kostnader og kommersielle betingelser for en løsning med tilknytning av Ekofiskområdet til en offshore vindpark.

Vil holde høy fremdrift

Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen i Olje- og energidepartementet svarer slik på om det er aktuelt for departementet å stille krav om 60 Hz-turbiner eller vektlegge dette positivt i behandling av søknadene.

– Vi er opptatt av å legge godt til rette for at havvind kan bidra til elektrifisering av sokkelen. Samtidig har vi for Sørlige Nordsjø II vært opptatt av å holde høy fremdrift for å sikre at prosjektet kan lyses ut innen utgangen av første kvartal. Vi har arbeidet godt sammen med næringen, og har fått mange gode innspill til kriterier i løpet av høringen som ble avsluttet i januar. De endelige kriteriene vil fremgå av utlysningen.