vinter
Illustrasjonsfoto: Elvia

Løsningen skal virke parallelt med dagens ordning for anleggsbidrag.

  • Øyvind Zambrano Lie

– Det er vanskelig å se for seg at man vil lykkes i å forsere nettutbyggingen dersom man ikke gjør endringer i nettreguleringsregimet, sier Truls Wickholm, direktør i Samfunnsbedriftene Energi, i en pressemelding.

I et brev til energiminister Terje Aasland og NVE-sjef Kjetil Lund ber han departementet gi Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE i oppdrag å komme med forslag til hvordan den økonomiske reguleringen bør endres, slik at nettselskapene i større grad motiveres til å bygge mer nett på alle spenningsnivåer.

«Den økonomiske reguleringen er snever og i praksis motiverer den til kortsiktig økonomisk gevinst. Eksempelvis vil solid dimensjonering av nytt nett for å møte forventet forbruksvekst slå uheldig ut i effektivitetsvurderingen. Tilsvarende vil lite vedlikehold og dertil lave kostnader gi inntrykk av lønnsom og god drift», hevdes det i brevet.

Forskuttering

Energikommisjonen foreslo nylig forskuttert utbygging av nett, noe Samfunnsbedriftene lenge har tatt til orde for.

Det vises til at forskuttering av nettutbygging gir økte kostnader og lav effektivitet på kort sikt, selv om det kan være samfunnsøkonomisk fornuftig. Det gir i tillegg utfordringer når det gjelder hvem som skal betale for utbyggingen. Nye kunder og eventuelle oppgraderte tilkoblinger vil være fritatt for anleggsbidrag dersom nettet allerede er bygget.

«Det bør derfor vurderes å gjeninnføre en form for tilknytningsavgift for slike tilfeller. Denne løsningen kan virke parallelt med dagens ordning med anleggsbidrag», skriver Wickholm.

Vil legge mindre vekt på normkostnaden

Wickholm mener også at «rendyrket sammenligning med selskap som har andre utfordringer enn en selv kan gi urimelige resultater», og peker på forskuttering av nettutbygging som et eksempel.

Wickholm mener derfor at mindre vektlegging av normkostnadene vil gi en riktigere inntektsramme for selskapene som forskutter bygging, og at dette oppleves som mer rettferdig.

«I dag blir inntektsrammen gitt med 70% vekt på normkostnaden. Hvis dette ble snudd til 30% på norm og 70% på egne kostnader, ville selskapene i mye større grad få dekket egne kostnader», skriver han.

Ber om fortgang

De foreslåtte endringene skal ikke rokke ved hovedprinsippene i reguleringen.

«Kundene i nettet skal fortsatt betale regningen. Kravet om effektiv drift vil heller ikke forsvinne, men det legges til rette for at det kombineres med framtidsrettet drift», heter det i brevet.

– Statsråden varslet under fremleggelsen av Energikommisjonen utredning at enkelte av kommisjonens forslag kunne bli i iverksatt før den helhetlige behandlingen av kommisjonens arbeid. Vi mener forskuttering av nett må være en slik sak. Vårt forslag vil garantert utløse at vi får mer nett på plass raskere. Vi oppfordrer OED til å starte endringsarbeidet i samarbeid med NVE/RME umiddelbart, sier Wickholm.