hilde tonne
Statnetts konsernsjef Hilde Tonne. Foto: Øyvind Zambrano Lie

NVE hevdet Statnett ikke vurderte Lebesby-Seidafjellet (Varangerbotn) som viktig for forsyningssikkerheten. «Nytt for oss», skriver Statnett, og kaller linjen «helt sentral både for forsyningssikkerhet og beredskap».

  • Øyvind Zambrano Lie

I et brev til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendt 15. august kommer Statnett med noe som vanskelig kan tolkes som annet enn kritikk av at direktoratet ikke har tatt strekningen mellom Lebesby og Seidafjellet (Varangerbotn) til konsesjonsbehandling.

«Vår konsesjonssøknad fra 2021 for Lebesby -Seidafjellet er så langt ikke tatt under behandling fra NVE, og har siden mars 2023 vært prioritert som nr 1 på vår liste over søknader som står i kø for å få tildelt en saksbehandler i NVE. Listen deles med NVE om lag 10 ganger i året», skriver Statnett i brevet, som er undertegnet av konsernsjef Hilde Tonne.

Ønsker parallell behandling

NVEs begrunnelse for å ikke følge Statnetts prioritering så langt, skal ha vært at vært at de ikke ønsker å prioritere søknaden før søknaden for strekningen Skaidi–Lebesby var ferdig behandlet i NVE, siden en konsesjon på denne strekningen ifølge NVE er en forutsetning for å kunne ta en videreføring av ledningen fra Lebesby til Seidafjellet under behandling.

«NVE har dermed ønsket å behandle disse søknadene sekvensielt, og Statnett har anmodet om parallellitet», skriver Statnett i brevet, som Energiteknikk har sett.

Les også: NVE vil prioritere Finnmark

Sentral for forsyningssikkerheten

I en pressemelding i august i år skrev NVE at forsyningssikkerhet er ett av kriteriene NVE har for prioritering av konsesjonssaker som gjelder nett, og at strekningen Lebesby-Seidafjellet «har til nå ikke blitt vurdert av Statnett å være viktig for forsyningssikkerheten».

«Når Regjeringen nå ber Statnett klargjøre betydningen denne strekningen har for forsyningssikkerheten, vil NVE også prioritere denne saken», uttalte NVE-sjef Kjetil Lund videre i pressemeldingen.

«At NVE har unnlatt å behandle vår søknad om konsesjon fordi den av Statnett ikke har vært vurdert viktig for forsyningssikkerheten, er ny informasjon for oss.

Vi ønsker derfor å presisere at i tillegg til at strekningen Lebesby–Seidafjallet er en ledning som er utløst av tilknytning av konsesjonsgitt kraftproduksjon, så er dette en ledning som henger tett sammen med ledningen fra Skaidi – Lebesby og som dermed er helt sentral både for forsyningssikkerhet og beredskap», skriver Statnett i sitt brev til NVE.

Vil være klar

I sin melding i 2010 skrev Statnett at «en ny ledning mellom Skaidi og Varangerbotn vil bli helt sentral for å sikre Finnmark en sterk og sikker tosidig kraftforsyning», understreker Statnett i sitt brev. I 2019 skrev Statnett at det er «nødvendig å iverksette tiltak for å sikre akseptabel forsyningssikkerhet i Øst-Finnmark», påpeker selskapet.

«Videre, i lys av den sikkerhetssituasjonen som oppsto i Europa etter at krigen i Ukraina brøt ut i februar 2022, påpekte vi i mars 2022 i et møte med NVE om konsesjonssøknadene i Øst-Finnmark, betydningen av en sterkt og sikker infrastruktur i hele landet – ikke minst i Finnmark. Dette budskapet er også gjentatt på flere møter mellom NVE og Statnett på ulike nivåer, både i 2022 og 2023», skriver Tonne.

«Hvis behovet eller begrunnelsen knyttet til forsyningssikkerhet, fortsatt ikke er klar nok for å kunne ta denne søknaden under behandling, så står vi gjerne til disposisjon med ytterligere informasjon og dokumentasjon», avslutter hun.

100 saker i kø

Energiteknikk har spurt NVE om de, sett i ettertid, nå som Statnett purrer på dem, fremdeles meder det har vært riktig å vente med å ta Lebesby-Seidafjellet til behandling.

Vi har også spurt om når direktoratet planlegger å ta ledningen til behandling, og når man da kan forvente at saken er ferdig behandlet.

nordberg nve
Direktør i NVE, Inga Nordberg. Foto: NVE

Dette er svaret fra direktør for NVEs energi- og konsesjonsavdeling, Inga Nordberg:

«NVE har det siste året hatt rundt 100 saker i kø til enhver tid, blant annet flere fra Statnett. Vi har løpende dialog med Statnett rundt prioriteringene av konsesjonssøknader. NVE er godt i gang med behandlingen av 420 kV-ledningen fra Skaidi til Lebesby. Når det gjelder strekningen Lebesby-Seidafjellet har det utløsende behovet alltid vært tilknytning av ny produksjon og mulighet for å knytte til nytt forbruk.

Vi kommer til å lage en plan for en helhetlig behandling av kraftsystemutviklingen i Finnmark, herunder konsesjonssøknadene vi har for nett og produksjon. Den planen vil definere når de ulike sakene skal tas til behandling og vi vil også komme med anslått vedtakstidspunkt. Utviklingen av kraftsystemet i Finnmark er komplekst, og vi må bruke noe tid på å se helheten av saker. 420 kV Lebesby-Seidafjellet må inngå i den helhetlige vurderingen av kraftsystemet i Finnmark».