aasland
Energiminister Terje Aasland. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Både kostnadene for nett-tap og flaskehalsinntektene er lavere nå, påpeker energiministeren.

  • Øyvind Zambrano Lie

«Vil regjeringen sikre en forlengelse av de midlertidige ordningene om bruk av flaskehalsinntekter for å kompensere nettselskapene sine kostnader til nettap og fortsatt dispensasjon til å begrense energileddet i kraftnettet», spør Frps Terje Halleland i et skriftlig spørsmål til energiminister Terje Aasland (Ap).

Høsten 2022 ble det som kjent innført midlertidige endringer av forskrift om bruk av flaskehalsinntekter som gjorde Statnett i stand til å kompensere nettselskaper for ekstreme kostnader til nettap.

Forutsigbarhet

Det ble også gitt en dispensasjon til å begrense energileddet i sentral-, regional- distribusjonsnettet ut 2023.

Dette ble gjort for å redusere behovet for nettleieøkninger. Men ordningene er midlertidige varer kun ut 2023.

«Selv om kraftsituasjonen har endret seg noe, er fremdeles kraftprisene høye og det er store prisforskjeller mellom prisområder i Norge, og en forlengelse av disse tiltakene vil kunne gi økt forutsigbarhet for strømkunder og nettselskaper», skriver Halleland.

Energiministeren vil imidlertid ikke gi noen avklaring nå.

Første kvartal i år rapporterte Statnett at inntil 3 milliarder kroner i opparbeidede flaskehalsinntekter kunne utbetales til underliggende nettselskap. RME vedtok at Statnett skulle utbetale til sammen 2,3 milliarder kroner til underliggende nettselskap i alle prisområder. For andre og tredje kvartal vil det imidlertid ikke være noen utbetaling av flaskehalsinntekter.

Lavere kraftpriser

Aasland peker i sitt svar på at kraftprisene så langt i 2023 har vært betydelig lavere sammenlignet med samme tid i fjor.

«Dette medfører lavere nettapskostnader for nettselskapene og lavere flaskehalsinntekter til Statnett sammenlignet med fjoråret. De bakenforliggende grunnene for at den midlertidige forskriften ble innført er derfor ikke like gjeldende. Det er mye som tyder på at vi ikke skal oppleve det samme ekstraordinære prisnivået fremover som vi gjorde i 2022. Det er imidlertid ikke mulig å gi noen garantier for dette, ettersom situasjonen i energimarkedene i Europa fortsatt er usikker.

Jeg vil vurdere nærmere behovet for å videreføre forskriften i lys av hvordan kraftprisen utvikler seg og hvordan Statnetts flaskehalsinntekter utvikler seg i tiden fremover», skriver Aasland.