njåstad arendal
Frps Helge André Njåstad deltok diskuterte fjernvarme på Arendalsuka. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Frps Helge André Njåstad er kritisk til at NVE vil regne avfallsforbrenning som delvis fossil varmeproduksjon, all den tid varmen ellers ville gått til spille.

  • Øyvind Zambrano Lie

Som Energiteknikk har omtalt, er Norsk Fjernvarme kritisk til Norges vassdrags- og energidirektorats forslag til vektingsfaktorer som skal brukes i energimerkeordningen.

De mener det blir feil at fjernvarmen regnes delvis som fossil oppvarming når avfallet i alle tilfelle må brennes, uavhengig av om man bruker den til fjernvarme eller ikke.

Nå har Frps Helge Andre Njåstad sendt et skriftlig spørsmål til energiminister Terje Aasland om saken.

«Vil statsråden sørge for at forslaget til ny energimerkeordning ivaretar tidligere praksis (fra OED og NVE) og likestiller overskuddsvarmen fra avfallsforbrenning med annen overskuddsvarme», spør Njåstad.

«Veldig uheldig»

Han påpeker at det i revidert nasjonalbudsjett står at endringer i energimerkeordningen vil komme i forbindelse med ny handlingsplan for energieffektivisering, senest i forbindelse med fremleggelse av statsbudsjett for 2024 (som legges fram i høst).

«NVE har nå oversendt OED et forslag til ny merkeordning, og i den forbindelse innført bruk av vektingsfaktorer for å skille mellom ulike energikilder og stimulere til bruk av overskuddsvarme til oppvarmingsformål.  Dette er i utgangspunktet et godt grep, men jeg registrerer at NVE i sitt forslag kategoriserer avfallsforbrenning som delvis fossil varmeproduksjon, og at overskuddsvarmen fra slike anlegg ikke likestilles med overskuddsvarme fra industri. Dermed legges det opp til en dårligere energikarakter for moderne og energieffektive bygg som utnytter denne type energi, som vil være veldig uheldig», skriver Njåstad.

Overskuddsvarme

«Det er viktig å understreke at den primære oppgaven til avfallsforbrenningsanlegg i Norge er å behandle usortert restavfall, ikke å produsere energi, da deponering nå er forbudt. Et fjernvarmesystem er viktig for å kunne utnytte overskuddsvarmen som oppstår, men det hindrer allikevel ikke at det hver sommer må kastes mye varme fra forbrenningsanleggene man ikke klarer å utnytte».

Det er heller ingen motsetning mellom økt materialgjenvinning og samtidig ha et fornuftig nivå på avfallsforbrenning, som man har i Norge i dag, fremholder Njåstad.

Energiteknikk stilte Olje- og energidepartementet spørsmål om det samme, uten å få substansielle svar. Njåstads spørsmål ble sendt til statsråden tirsdag, og svar fra Aasland kan dermed ventes om en ukes tid.