gulowsen
Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet. Foto: Fartein Rudjord

Flere natur- og miljøorganisasjoner reagerer kraftig på regjeringens forslag om økt hemmelighold rundt prosessene knyttet til havvindutbygging.

  • Øyvind Zambrano Lie

Regjeringen har foreslått unntak fra innsyn i søknader og protokoller i saker som omhandler vindkraft til havs. De begrunner dette med at søknadene vil inneholde konkurransesensitiv informasjon, som det vil være arbeidskrevende å skille ut.

Flere toneangivende miljøorganisasjoner reagerer sterkt, og sender nå en svært kritisk høringsuttalelse til Olje- og energidepartementet. Innsyn er avgjørende for tillit, dialog og konfliktreduserende tiltak, mener organisasjonene.

Les også: Presseorganisasjoner slakter forslag om havvind-hemmelighold

– Det er jo jobben deres

– Medvirkning og innsyn er helt avgjørende for tilliten til denne prosessen. Vi reagerer på at departementet sier det er «urimelig arbeidskrevende» å skille ut konkurransesensitiv informasjon. Det er jo jobben deres å lage et godt system. Da kan man ikke utelukke hele offentligheten, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, i en pressemelding.

Naturvernforbundet, BirdLife Norge, Sabima, Norges Jeger- og Fiskerforbund, WWF Verdens naturfond og Norsk Friluftsliv står bak uttalelsen, der det påpekes at innsynsretten er viktig i et demokratisk samfunn. «Staten bør spille med åpne kort og sikre transparente prosesser i utvelgelsen av selskaper som skal bygge havvindanlegg», skriver organisasjonene.

Forslaget innebærer at offentligheten ikke får innsyn i søknader om prekvalifisering og tildeling av prosjektområder inntil tildelingen er gjort.

Øker risiko for konflikt

Organisasjonene påpeker at dette svekker muligheten for kontroll med at de natur- og miljømessig beste løsningene velges, og øker sannsynligheten for konflikter med natur- og miljøinteresser senere i prosessen.

– Åpenhet er avgjørende for å kunne ha en konstruktiv dialog som kan bidra til å ivareta naturen, forbedre prosjekter og redusere konflikt. Dette er særlig viktig på områder som havvind, der teknologien, kunnskapen og naturløsningene er under stadig utvikling, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

– Det er snakk om mange titalls milliarder i statsstøtte. Vi trenger åpenhet rundt hva dette faktisk går til, sier Gulowsen.

Olje- og energidepartementet har tidligere svart på kritikken med å hevde at det ikke er snakk om hemmelighold, siden det vil være mulig å kreve innsyn i dokumentene etter at tildelingsprosessen er ferdig avgjort.

Oljedirektoratet støtter forslaget

Høringsfristen for forslaget går ut i dag. Det har vært en storm av «vanlige folk» som kritiserer forslaget. Disse innspillene kan du lese her.  Oljedirektoratet støtter imidlertid forslaget.

«Vi er enige i at de aktuelle dokumentene vil inneholde en stor mengde taushetsbelagte opplysninger og at det derfor er hensiktsmessig å unnta disse i sin helhet fra innsyn.

Vi ser også behovet for å begrense partsinnsyn i disse søknadene av konkurransehensyn, tilsvarende som for søknader om utvinningstillatelser som kan unntas fra partsinnsyn etter petroleumsforskriften §85, 1. og 2 ledd fram til tildeling.

Forslaget til regelverksendringer antas å føre til spart ressursbruk hos myndighetene», skriver direktoratet.