havvind
Illustrasjonsfoto: ABB

– Merkelig og uheldig, svarer Norsk Presseforbund, som mener forslaget er oppsiktsvekkende dårlig begrunnet.

  • Øyvind Zambrano Lie

Olje- og energidepartementet (OED) har som kjent foreslått å hemmeligholde søknader om prekvalifisering og tildeling av prosjektområder for havvind til etter at tildelingen er gjennomført. Begrunnelsen er at det «antas å komme mange begjæringer om innsyn», og at dette kan føre til lengere saksbehandlingstid for søknadene.

Både Rødt, Norsk Presseforbund og bransjeorganisasjonen Fiskebåt er sterkt kritiske til det foreslåtte hemmeligholdet.

Nå kan Energiteknikk avdekke at ingen av pressens organisasjoner ble invitert til høringen.

263 høringsparter ble invitert til å komme med skriftlige innspill, alt fra energiselskaper, kommuner, direktorater, departementer, bransjeorganisasjoner og interesseorganisasjoner. Men pressens organisasjoner glimrer med sitt fravær på listen over inviterte, til tross for at pressen er svært avhengig av å kunne kreve innsyn i dokumenter for å få dekket saker på en god måte.

– Merkelig

Rådgiver i Norsk Presseforbund, Sindre Meldalen, reagerer på utelatelsen.

– Det er uheldig. Jeg synes de burde invitere sånne som oss når de vil ha unntak fra offentlighetsloven.

– Hva tror du ligger bak. Tror du at OED prøver å unngå at dere blir oppmerksom på høringen for å få saken gjennom uten bråk?

– Nei, så konspiratorisk velger jeg å ikke være. Jeg tenker at det er et veldig svakt forslag, med en oppsiktsvekkende dårlig begrunnelse, men akkurat dette får vi håpe er en glipp. Det har nok å gjøre med at de sikkert har en liste over vanlige høringsinstanser. Og det er heldigvis ikke så ofte de kommer med forslag om dette.

– Men vi står alltid på listene til de andre departementene når det handler om ting som gjelder offentlighetsloven, så det er litt merkelig, sier Meldalen.

Han forteller at det har hendt at Norsk Presseforbund har fått med seg relevante høringer fordi de ikke er blitt invitert. Men denne saken er de blitt oppmerksom på, selv uten å bli invitert, og de kommer til å sende inn høringsinnspill.

«Bare en utsettelse»

Energiteknikk har spurt OED hvorfor ikke pressens organisasjoner ble invitert til høringen, og om departementet forsøker å unndra seg pressens oppmerksomhet i saken. Energiteknikk får følgende svar av statssekretær Andreas Bjelland Eriksen (Ap), på epost:

«Forslaget er publisert på regjeringen.no for alminnelig, åpen høring. Vi ønsker alle innspill på høringsnotatet velkommen, også pressens».

bjelland eriksen
Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i OED. Foto: NTB/SMK

Organisasjonen Fiskebåt er blant de som har vært skeptiske til om forslaget vil gjøre det mulig for dem å få den nødvendige innsikten i prosessen til å påvirke. På spørsmålet om departementet tror det kan bli et demokratisk problem og svekke legitimiteten til prosessen om ikke interesseorganisasjonene og andre får se søknadene, svarer Eriksen at forslaget som er sendt på høring, kun gjelder fasen fram til konkurranse om areal er gjennomført.

«Forslaget vil bare utsette muligheten for å få innsyn i søknadene til etter at tildeling er skjedd. Etter gjennomført konkurranse vil det bli gitt alminnelig innsyn i alle dokumenter», svarer han.

Vil prioritere saksbehandlingen

«Ingen havvindsøknader er foreslått hemmeligholdt. Det er foreslått en bestemmelse som sikrer at søknadene kan unntas offentlighet til etter at departementet har ferdigstilt sin saksbehandling og enten prekvalifisert aktører eller tildelt areal. Dette mener vi er viktig både med hensyn til en god behandling av søknadene og for å kunne prioritere ressurser til selve behandlingen i denne perioden.

Etter at saksbehandlingen er ferdigstilt vil det bli gitt innsyn etter offentlighetslovens regler. Denne tilnærmingen er nøyaktig den samme som brukes i offentlige anskaffelser», skriver Eriksen.

Etter arealtildeling skal aktøren som får tildelt areal innen seks uker sende inn forslag til prosjektspesifikt konsekvensutredningsprogram. Forslaget vil bli sendt på høring, før departementet fastsetter program for den prosjektspesifikke konsekvensutredningen. Gjennomført konsekvensutredning skal vedlegges en eventuell konsesjonssøknad, og blir sendt på ny høring.

«I konsekvensutredningen og konsesjonssøknad vil det fremkomme sentral informasjon om hvordan anlegget er tenkt innrettet, plassering og beskrivelse av miljøtiltak. Fiskebåt og andre organisasjoner vil derfor få full tilgang til all relevant informasjon om hvordan anlegget er tenkt innrettet, plassering og beskrivelse av miljøtiltak», skriver Eriksen.

Hard kritikk fra vanlige folk

Selv om ikke høringsfristen til forslaget om hemmelighold er gått ut ennå, har mange latt seg både irritere og engasjere. Hele 412 høringsinnspill lå fredag ettermiddag ute på OEDs høringsside, alle fra privatpersoner (og anonyme). (I tillegg kommer innspill fra organisasjoner, men disse er ikke lagt ut ennå). Mange mener forslaget kan bidra til å undergrave tilliten til demokratiske prosesser:

«Det å gi innsyn til disse sakene er etter mitt syn en av departementenes hovedoppgave. Dersom dere forvansker innsyn, blir det avstand mellom de som styrer og de som skal informeres og styres på vegne av. Det er vel akkurat derfor departementet er der som en del av demokratiet og folkestyre».

Alf Skogsfjord

«Jeg mener hemmelighold skaper uro i befolkningen, og åpenhet trygghet. Jeg er derfor sterkt imot hemmelighold!»

Anita Marion Caspersen

«Forslaget […] er nok et grep fra regjeringen for å hindre det norske folket å få delta i de demokratiske prosessene. Regjeringen fører en politikk som er teknokratisk og langt fra demokratisk».

Anne Elise Rosenvinge

«Åpenhet i forvaltningen er en forutsetning for demokratiet i Norge. Hvis ikke media har innsynsrett, kan de ikke fungere som den 4. statsmakt».

Aud Ivesdal

Med dagens offentlige korrupsjon, innsidehandler og svindelsaker fra regjering, Storting og flere offentlig og halvoffentlige etater, trenger vi fullt ut innsyn i alt som foregår både før, under og etter at bestemmelser er tatt.

Arne Grimsø

«Dette er et direkte angrep på demokrati og åpenhet. Forslaget vil bare øke mistilliten til politikk i sin alminnelighet og til forslagsstillerne i særdeleshet. Å snakke om merarbeid er fullstendig uten interesse i forhold til skadene for Norges demokrati og troen på ærlig vilje og ærlige hensikter!»

Asbjørn Heien